Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 153/1 obręb Sułkówek, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO


ZPiPF.6733.8.2023

 Boniewo, dnia 29 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw na działce oznaczonej
nr ewidencyjnym 153/1 obręb Sułkówek, gmina Boniewo”.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie     7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 3, 87-851 Boniewo, numer pokoju 19 w godzinach od 7:15 – 15:15 .

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 listopada 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 listopada 2023, 13:28:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155