Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo na działce o nr ewid. 224/12 w obrębie Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO 

Boniewo, dn. 24.11.2023 r.

Nr ZPiPF. 6220.3.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 „Przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Boniewo na działce o nr ewid. 224/12 w obrębie Boniewo, gmina Boniewo”. 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gminy Boniewo ul. Szkolna 3, 87-851 Boniewo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Boniewo. Wniosek wpłynął do tutejszego urzędu 17.11.2023 r.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku,
- Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminyw Boniewie.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 listopada 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 listopada 2023, 19:51:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151