Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy, na działkach o nr ewid. 153/1 i 153/2 w obrębie Arciszewo, gmina Boniewo”, rWÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 29 maja 2023 r.

ZPiPF. 6220.1.2023

ZAWIADOMIENIE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU

Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pt.: „Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z sześcioma naziemnymi zbiornikami o pojemności V=6,4 m3 każdy, na działkach o nr ewid. 153/1 i 153/2 w obrębie Arciszewo, gmina Boniewo”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające, skomplikowany charakter sprawy, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe w terminie.

W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że decyzja kończąca postępowanie zostanie wydana w terminie do dnia 29 czerwca 2023 r.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 29 maja 2023 r.
WÓJT GMINY BONIEWO
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 maja 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 maja 2023, 14:53:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216