Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW położonych w obrębie Łąki Zwiastowe, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

 Boniewo, dnia 23 marca 2023 r.

ZPiPF. 6730.3.2023

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:

- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
- art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zawiadamia, że w dniu 23 marca 2023 r., na wniosek z dnia 13 stycznia 2023 r. KPE FARMS
Sp. z o.o., w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 12 MW z możliwością realizacji w etapach – każdy etap o mocy do1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 21, 42, 43, 46, 60/2, 61, 62 położonych w obrębie Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo”, została wydana decyzja znak: ZPiPF.6730.3.2023.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniania jego społeczeństwu zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia,
składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Organ właściwy do wydania decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej
decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.
Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 23 marca 2023 r.

WÓJT GMINY BONIEWO
Marek Klimkiewicz

ZPiPF.6730.3.2023.pdf (0kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 marca 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 marca 2023, 18:11:40)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (24 marca 2023, 13:57:04)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 449