Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 106/2 położonej w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo - wydanie decyzji


WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 2 lutego 2023 r.

ZPiPF. 6730.30.2022

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:
- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

- art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),

zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2023 r., na wniosek z dnia 4 listopada 2022 r. KPE FARMS Sp. z o.o., w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW z etapowaniem – każdy etap o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 106/2 położonej w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo”,została wydana decyzja znak: ZPiPF.6730.30.2022.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniania jego społeczeństwu zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Organ właściwy do wydania decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 2 lutego 2023 r.

decyzja ZPiPF.6730.30.2022 decyzja.pdf (4728kB) pdf

WÓJT GMINY BONIEWO
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 lutego 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 lutego 2023, 15:04:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 801