Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 206/4 i 206/5 w miejscowości Lubomin Rządowy, gm. Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO


Nr ZPiPF. 6733.2.2023

 Boniewo, dnia 13 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz 61 § 4, art. 10 § 1, art. 49 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Boniewo z dnia 13.01.2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
„Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 206/4 i 206/5 w miejscowości Lubomin Rządowy,
gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń             w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Boniewie.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (13 stycznia 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 stycznia 2023, 15:15:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 424