OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

WÓJT GMINY BONIEWO

 Boniewo, dnia 19 września 2022 r

. ZPiPF. 6220- 1/1/2020

OBWIESZCZENIE
 o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach


Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie: - art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, zawiadamia strony postępowania, - art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 72 ust. 6 uouioś, zawiadamia społeczeństwo, - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) że w dniu 19 września 2022 r., na wniosek Pana (………….)*, została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZPiPF.6220-1/1/2020 dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo (działka nr 86/2)”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym we wniosku i jego załącznikach.

 Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest społeczeństwu zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 – 1515 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie. Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 19 września 2022 r.

ZPiPF.6220-1.1.2020 zmiana dec.pdf (7355kB) pdf
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

 * "wyłączono jawność danych osobowych na podstawie art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 września 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 września 2022, 22:03:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 394