Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 70, 139, 142, 143/2, 144 oraz 76 i 136 w obrębie Łąki Wielkie, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF. 6220 - 2/2021

Boniewo, dnia 13 października 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.poz. 247 z późn. zm.),zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 70, 139, 142, 143/2, 144 oraz 76 i 136 w obrębie Łąki Wielkie,gmina Boniewo”realizowanego w obszarze i zakresie wskazanym w załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów, zgłaszać uwagi, uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.

Obowieszczenie o zakończeniu zb dowodów.pdf (53kB) pdf opinia WP.pdf (1166kB) pdfWójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (13 października 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 października 2021, 15:03:56)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (14 października 2021, 07:58:03)
Zmieniono: opinia Polskie Wody

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 93