PROTOKÓŁ Nr 6.2019 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy


Or.0012.1.6.2019
PROTOKÓŁ Nr 6.2019
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 23 września 2019 r.
w godzinach od 9:00 do 11:00
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Eugeniusz Adryańczyk. Przewodniczący Rady o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji, co wobec składu wszystkich Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 członków komisji, który przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie.
2.Omówienie zmian do budżetu gminy na rok 2019
3.Omówienie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli.
4.Sprawy różne.
5.Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Omówienie zmian do budżetu gminy na rok 2019
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak- Skarbnik Gminy
i poinformowała o zmianach do budżetu gminy na 2019 r. Powiedziała, że budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 134.541,00 zł z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 74.008,00 zł, dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „dobry start”
w wysokości 32.340,00 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na usuwanie azbestu w wysokości 29.750,00 zł.. Na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie będzie dokonane przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zwiększona zostanie również dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Boniewie w wysokości 3.000,00 zł.
 
Radny Piasecki zapytał ile nauczyciele otrzymają podwyżki?
 
Pani Skarbnik Gminy odpowiedziała, że od 1 września otrzymają  za wychowawstwo
300 zł, a dotychczas mieli 120 zł. Poinformowała, że będą też zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029.
Zmiany zostały zaakceptowane przez radnych.
 
Ad. pkt 3. Omówienie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, a następnie radny Mirosław Piasecki zapytał czy wystarczy w oświacie środków?
 
Pani Skarbnik Gminy powiedziała, że gmina nie ma środków  na podwyżki, jedynie ma zabezpieczone na wynagrodzenia. Pan Dyrektor musi zwracać się o ośrodki do Ministerstwa.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że pojawiły się inne aspekty, nauczyciel poszedł na urlop dla poratowania zdrowia i jego godziny musi zrealizować inny nauczyciel- czyli podwójne wynagrodzenie i obawiamy się, że na wynagrodzenia trochę zabraknie środków.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że przeanalizowała wydatki w oświacie i jej zdaniem powinno wystarczyć środków.
 
Wójt Gminy poinformował, że związki zawodowe nauczycieli poprosiły o spotkanie
z członkami Komisji Oświaty, by przedyskutować pewne elementy regulaminu wynagradzania nauczycieli. Zaznaczył, że na pewno trzeba wprowadzić te 300 zł dodatku za wychowawstwo i jest propozycja dołożenia podwyżki o 300 zł dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły i dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Nauczyciele chcą też pewną gratyfikację za strajk, szczególnie dla tych nauczycieli, którzy nie mają dodatku za wychowawstwo.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że zapis 300 zł dodatku za wychowawstwo musi się znaleźć w regulaminie, ale przedstawiciele związków zawodowych chcą się spotkać
z komisją Oświaty…. by porozmawiać na temat innych zapisów regulaminy chociażby
o dodatku motywacyjnym.
 
Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy wyjaśniła, że dodatek motywacyjny otrzymują niektórzy nauczyciele i jego przyznanie jest w gestii dyrektora. Wyjaśniła, że nie jest on stały tylko ruchomy. Nauczyciel może go otrzymywać od 3 miesięcy do pół roku.
 
Pani Skarbnik Gminy poprosiła radę o to, by nie podejmować w dniu dzisiejszym decyzji tylko  powrócić do tego tematu po otrzymaniu propozycji subwencji oświatowej na 2020 r.
Są już podpisane pewne umowy na inwestycje i musimy wiedzieć ile należy dołożyć środków własnych do oświaty, bo gimnazjum już nie ma, dzieci ubyło, a nauczyciele pozostali wszyscy. Te 300 zł dodatku za wychowawstwo to ustawa już wprowadziła.
 
Radny Marcin Stawicki poruszył temat kursów autobusu dowożącego uczniów do szkoły. Sugerował by wszystkie dzieci miały możliwość korzystania z dojazdu do szkoły i powrotu ze szkoły.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że były zgłoszenia, że kurs autobusu miał mniejszą obsadę i go zdjęliśmy z przetargu, ale na prośbę rodziców przywrócimy kurs. Dołożymy do przewozu, bo zwiększy się liczba kilometrów.
 
Radny Marcin Stawicki – „ teraz pytanie czy dołożyć nauczycielom, czy na dowóz”?
 
Wójt Gminy powiedział, że będziemy dążyć do modelu szkoły do  godz. 15. Wspólnie ze Starostą prowadzone są rozmowy o dołożeniu kursów z dotacją i wtedy liniowe kursy będą uruchomione by w dużej mierze zabezpieczyć dowóz uczniów do szkół średnich. Dołożony zostanie ten kurs, ale co z małymi dziećmi, z tym dowozem. Wchodzimy w dość wysokie koszty dowożenia, ale odeszły nam dwa roczniki uczniów. Prawdopodobnie subwencja na 2020 rok będzie naliczona mniejsza i z wszelkimi wydatkami na oświatę należy się wstrzymać.
 
Radny Marcin Stawicki poruszył temat rozdawania dzieciom warzyw w szkole- zapytał czy gmina za to płaci? Bo zdarzają się te produkty nieświeże.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że są pewne programy i jest to wszystko za darmo, ale dobrze wiedzieć, że są te produkty nieświeże.
 
W wyniku dyskusji nie wprowadzono zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli, zdecydowano poczekać do czasu naliczenia subwencji oświatowej na 2020 r.
 
Ad. pkt 4. Sprawy różne
Przewodniczący obrad powiedział, że jak planujemy podwyżki dla nauczycieli to i dla innych, dla sołtysów, strażaków i pracowników urzędu.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że Pan Wójt wydał zarządzenie określające wskaźniki wzrostu do projektu budżetu gminy na 2020 r.
 
Radny Marcin Stawicki powiedział, że jeżeli chodzi o podwyżki dla pracowników, to może trzeba zabezpieczyć środki na drugiego kierowcę ciągnika, bo ten nie wyrabia się- pracuje do wieczora, a jest jeden sprzęt.
 
Pan Wójt wyjaśnił, że pan Janek Modrzejewski dawał sobie radę, ale teraz doszło jeszcze obcinanie krzaków na poboczach dróg.
Wójt poinformował o kosztach odpadów.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że nie spinają się wydatki z dochodami, a jeszcze propozycja zatrudniania pracownika sezonowego na II zmianę. Może spróbować zatrudnić pracownika na umowę zlecenie po godzinach.
 
Radny Mirosław Piasecki powiedział, że jeśli chodzi o sołtysów to dać podwyżkę tym, co mają dużo mieszkańców, zrobić nowy podział diety uzależniony od liczby mieszkańców
w sołectwie.
 
Wójt Gminy powiedział, że sołtysi w innych gminach mają porównywalnie podobne wysokości diet, w większych sołectwach nasi mieszkańcy przeznaczają środki
z funduszu sołeckiego na wycieczki. Panie mogą  tworzyć Koła Gospodyń Wiejskich
i występować o środki na swoją działalność.
Należałoby też podnieść ekwiwalent dla strażaków.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że jak chcemy zwiększać wydatki, to należy podnieść podatki.
 
Radny Marcin Stawicki powiedział, że jest sołtysem i wie jaka to jest funkcja niewdzięczna, nawet jeśli byłaby to większa kwota diety, to już drugi raz by nie wyraził zgody na jest piastowanie.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że są różne zdania na temat pracy sołtysa. Na pewno kiedyś była inna praca dla sołtysa i teraz też jest inna. Kwota, którą otrzymują sołtysi jest porównywalna do ościennych gmin.
 
Radny Ireneusz Górski zaproponował procentowe podwyżki dla pracowników, ale przy większych zarobkach jest duża rozbieżność. Podobnie jeśli chodzi o sołtysów, przy większej liczbie mieszkańców zbierają więcej podatków.
 
Radny Paweł Bocian proponował podwyżki  kwotowe, bo są bardziej sprawiedliwe.
 
W wyniku dyskusji ustalono zwiększenie na 2020 r.:
- diet dla sołtysów do kwoty 300 zł,
- diet dla radnych do kwoty 500 zł,
- ekwiwalentu dla strażaków z 12 zł na 16 zł i z 6 zł na 8 zł,
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników do 10 %.
 
Radny Marcin Stawicki powiedział, że jak planujemy podwyżki, to może należy pomyśleć, które inwestycje trzeba zrobić, a które można zdjąć lub przesunąć ich termin do realizacji.
 
Wójt Gminy powiedział, że z tymi założeniami będzie robione podejście do zaplanowania projektu budżetu na 2020 r.
 
Radny Paweł Bocian proponował wprowadzić dla sołtysów obniżenie procentowe diety za nieobecność na sesji.
 
Ad. pkt 5.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady.
 
Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                                     Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (18 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 lutego 2020, 16:02:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 44

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij