Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo

Zdjęcie


Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
07-02-2020
Termin składania ofert
25-02-2020

Numer ogłoszenia
1230996

Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty winny być składane w siedzibie Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub drogą mailową na adres: inwestycje_ug@interia.pl
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
inwestycje_ug@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Zdzisława Bywalska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
516168024
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” do Klubu Seniora w Osieczu Małym 32/7  Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Obowiązki Wykonawcy
1) Wykonawca zakupi i dostarczy wyposażenie bezpośrednio do siedziby Klubu Seniora
2) Dostawy realizowane będą w godzinach i dniach Klubu Seniora,
3) Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy,
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie w oryginalnych opakowaniach producenta,
5) Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
6) Wykonawca w ramach promocji przedmiotu umowy zobowiązany jest do oznaczania wszystkich dostarczonych przedmiotów zgodnie z zasadami oznaczania projektów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną ilość części zamówienia. Szczegóły zostały zwarte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .  zapytanie ofertowe.docx (139kB) word
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: włocławski Miejscowość: Osiecz Mały 32/7
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” do Klubu Seniora w Osieczu Małym 32/7Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” do Klubu Seniora
Kod CPV
39290000-1
Nazwa kodu CPV
Wyposażenie różne
Dodatkowe przedmioty zamówienia
39162100-6 , 33196100-1, 33158400-6, 39710000-2, 32000000-3
Harmonogram realizacji zamówienia
od podpisania umowy do 25 marca 2020 roku

Załączniki
Zapytanie ofertowe oraz załączniki do oferty
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu . Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania. Dostawa porównywalna to dostawa obejmująca asortyment opisany co najmniej jednym z kodów CPV opisanym w pkt. 2 Zapytania ofertowego.

Potwierdzeniem będzie złożenie Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Potencjał techniczny
Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Dodatkowe warunki
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1.Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w szczególności w przypadku braku dostępności któregokolwiek z artykułów. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uznaje artykuł o parametrach i właściwościach nie gorszych, niż opisane w treści zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o braku dostępności danego produktu i zaproponować rozwiązanie jego zdaniem równoważne. Wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na zastosowanie rozwiązania równoważnego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:
Cena - 100 %,
Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższa z badanych ofert / cena brutto oferty badanej x 100 pkt x 100%.
Wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA BONIEWO
Adres
Szkolna 28
87-851 Boniewo
kujawsko-pomorskie , włocławski
Numer telefonu
542840181
Fax
542840181
NIP
8882902541
Tytuł projektu
Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo
Numer projektu
RPKP.09.03.02-04-0030/18-00

Inne źródła finansowania
nie dotyczy
 
zapytanie ofertowe.docx (139kB) word ogłoszenie o zamówieniu

Modyfikacja zapytania ofertowego 14 luty 2020 Zapytanie ofertowe oraz załączniki do oferty modyfikacja 14 luty 2020.pdf (332kB) pdf

pytanie nr 1 do zapytania pytania nr 1.pdf (173kB) pdf
pytanie nr 2 do zapytania pytanie nr 2.pdf (125kB) pdf
Odpowiedzi do pytań 1 i 2  odpowiedzi do pytań 1 i 2.pdf (243kB) pdf

Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo- Marek Klimkiewicz (7 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 lutego 2020, 10:26:11)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (14 lutego 2020, 16:44:55)
Zmieniono: pytanie nr 2 oraz odpowiedzi do pytań 1 i 2, modyfikacja zapytania zmiana terminu składania ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 88

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij