P R O T O K Ó Ł Nr 4.19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 kwietnia 2019 r.


 
 
            Or. 0012.1.4.19
P R O T O K Ó Ł  Nr 4.19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 22 kwietnia 2019 r.
w Urzędzie Gminy
w godzinach  od 13,00 do 15,00
 
 
 
             W posiedzeniu, któremu przewodniczył Ireneusz Górski – Przewodniczący Komisji udział wzięli członkowie Komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
            Przewodniczący obrad o godzinie 13,00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 2, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku i poddał głosowaniu.
Porządek posiedzenia w brzmieniu jak niżej został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia
1.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Boniewo z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 .
2.    Zakończenie.
 
            Komisja dokonała rozpatrzenia sprawozdania finansowego Wójta Gminy Boniewo
z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika i Wójta Gminy i stwierdziła, co następuje:
1) uchwalony przez Radę Gminy Boniewo budżet Uchwałą Nr XXV/168/17, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 17.170.837,27 zł – dochody uzyskano w kwocie 18.293.682,94 zł, co stanowi 106,54 % planu, w tym planowane dochody:
- bieżące na kwotę 15.646.505,05 zł, wykonanie w kwocie 16.903.842,02 zł, co stanowi 108,04 % planu,
- majątkowe na kwotę 1.524.332,22 zł, wykonanie w kwocie 1.389.840,92 zł, co stanowi 91,18 % planu.
2) uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 18.594.094,27 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 17.855.104,66 zł, co stanowi 94,59 % ogółu planu,
3) na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 4.047.047,31 zł, z tego wydatkowano kwotę 3.752.240,05 zł, co stanowił 92,72 %  planowanych wydatków na inwestycje.
4) na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 14.547.046,96 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 13.835.880,61 zł, co stanowi 95,12 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 63,44 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 36,56 % wydatki na zadania zlecone.
5) w roku 2018 był planowany deficyt budżetu gminy  na kwotę 1.423.257,00 zł. zł. 2018 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 705.578,28 zł.
6) w roku 2018 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów na kwotę 702.520 zł
7) zadłużenie gminy na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło na kwotę 6.605.255,87 zł z terminem spłaty w 2018 roku i latach następnych, co stanowi 36,11 % wykonanych dochodów;
- zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu – 829.119,87 zł z możliwością 30 % umorzenia,
- wobec Banku Spółdzielczego w Lubrańcu – 5.372.656 zł
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu – 403.480 zł,
8) gmina na 31 grudnia 2018 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2018 roku z tytułu np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji,
9) skutki obniżenia ceny żyta do ustalenia podatku rolnego, górnych stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych za 2018 rok wyniosły 423.441,03 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków w 2018 roku wyniosły 4.753,35 zł. Łącznie stanowi to kwotę 428.194,38 zł, co stanowi 19,31 % zrealizowanych dochodów podatkowych,
11)  wójt gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasada celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi,
12) komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego oraz ze sprawozdaniami finansowymi Gminy Boniewo.
            Z uwagi na powyższe zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w oparciu o wniosek daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za rok 2018 i wystąpienia do Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium wójtowi gminy.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokół sporządziła:                                                             Podpisy Komisji
 
G. Kwiatkowska                                                                    1. ……………………………………..
 
                                                                                               2. ……………………………………..
                       
                                                                                               3. ……………………………………..
 
 

Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (30 lipca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 lipca 2019, 18:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij