PROTOKÓŁ Nr 42.2018 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy w dniu 15 czerwca 2018 r.


 
Or.0012.42.2018
PROTOKÓŁ Nr 42.2018
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 15 czerwca 2018 r.
w godzinach od 9,00 do 10,00
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli cz
 
Or.0012.42.2018
PROTOKÓŁ Nr 42.2018
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 15 czerwca 2018 r.
w godzinach od 9,00 do 10,00
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecna radna Wioletta Pietrucha i radny Damian Biernacki. Przewodniczący obrad o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 12 radnych, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2018 r.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2018 r.
Wprowadzenia do tematu dokonała P. Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy. Poinformowała o zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.365.927,73 zł. Wprowadzono do budżetu dochód ze sprzedaży drewna 2580 zł. Zmniejszone zostały środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 29.000 zł, ponieważ planowane było dofinansowanie na 1 km drogi, a otrzymaliśmy dofinansowanie na krótszy odcinek. Wprowadzone zostały środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na projekt realizowany wspólnie z gminami „Infostrada Kujaw
i Pomorza 2.0” w kwocie 19.470 zł. Wprowadzone zostały środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości 39.996 zł ( wniosek był złożony na kwotę 40.400 zł ). Wprowadzona została Promesa od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „ Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w kwocie 40.112,8 zł.
 
Wójt poinformował radnych, że protokół z kontroli podatku Vat przez Urząd Skarbowy jest niekorzystny i złożyliśmy odwołanie od protokołu.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że podpisany został program OSA ( Otwarta Strefa Aktywności  Mieszkańców )na kwotę 49.400.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest w tym plac zabaw dla dzieci w Boniewie i strefa aktywności dla osób dorosłych.
 
Skarbnik Gminy – podpisaliśmy umowę na budowę oczyszczalni przydomowych wielorodzinnych.
Padły pytania radnego Gazdy i radnego Waliszewskiego o boisko w Osieczu Małym.
 
Wyjaśnień udzielił wójt. Powiedział między innymi, że właściciele mieszkań mają akt własności na tę działkę i proponował wydzielenie, ale się nie zgodzili. Proponował utworzenie boiska w innym miejscu. Ponadto proponował utworzenie Dziennego Domu Pobytu Seniora w miejscowości Boniewo i utworzenie Klubu Seniora w Osieczu Małym
( w świetlicy ).
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że zwiększono środki na drogę w miejscowości Sułkówek
Rozdysponowano rezerwę budżetową celem zabezpieczenia środków na oczyszczalnie ścieków, na zabezpieczenie wydatków opieki społecznej, na pokrycie odprawy rentowej dla pracownika, zwiększono środki na wynagrodzenia dla pracowników publicznych.
 
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy ktoś ma uwagi do zmian w budżecie?
Nikt nie wniósł zastrzeżeń.
 
Ad pkt 3.  Sprawy różne
Głos zabrał przewodniczący obrad i poinformował, że na najbliższej sesji rady gminy będzie przedłożony projekt uchwały do przyjęcia. Uchwała dotyczy Programu „Równy start- lepsze jutro”. W uchwale przyjętej na poprzedniej sesji nie były dokładnie wyodrębnione adresy gmin i w proponowanej zmieniającej wprowadzone zostaną korekty i usunięty będzie zapis dotyczący wniesienia zabezpieczenia w formie weksla In blanko.
Zakomunikował temat dofinansowania przez Powiat Włocławski budowy chodników przy drodze powiatowej.
 
Wójt Gminy powiedział, że jest potrzeba budowy chodnika w Osieczu Małym przy kaplicy,
w Anielinie ( z funduszu sołeckiego ) zatoczka autobusowa lub chodnik. Starosta zobowiązał się dołożyć do drogi powiatowej 40.000 zł. Współpraca będzie z Zarządem Powiatowym.
 
Przewodniczący obrad poinformował radnych, że na najbliższej sesji będzie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonywaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej.
Kolejny temat jaki przedstawił przewodniczący obrad to ustalenie wynagrodzenia dla wójta.
Poinformował, że w związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych rada gminy jest zobowiązana  podjąć uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia dla wójta. Ostania uchwała w sprawie wynagrodzenia dla wójta była podejmowana 31 marca 2016 r. Progi wytyczone do ustalenia płacy zasadniczej to przedział od 3.4000 zł do 4.700 zł , maksymalny dodatek funkcyjny do 1.999 zł i dodatek specjalny nie przekraczający 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
 
Głos zabrała Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy i powiedział, że jest propozycja zachowania wynagrodzenia na poprzednim poziomie i tak:
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700 zł,
dodatek specjalny na poziomie 31 %,
dodatek stażowy wg dotychczasowego stanu,
dodatek funkcyjny 1.900 zł.
Padła propozycja 35 % dodatku specjalnego.
Wójt zrezygnował z zaproponowanego 35 % dodatku specjalnego.
 
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy wyrażają zgodę na propozycje pozostawienia wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie?
Radni jednogłośnie wyrazili akceptację.
Padło zapytanie radnej Wojasińskiej, czy diety radnych ulegną jakiejś zmianie? Odpowiedzi udzielił przewodniczący obrad, że nie.
 
Radny Bocian zapytał o sprawę parków, gdzie toczą się prace w sprawie czyszczenia i wyrębu drzew i czy dalej przeniosą się te prace w inne miejsca gminy?
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, ze dużo jest tych prac nad drewnem w Parku w Osieczu Wielkimi i gdy tylko zostaną zakończone to pracownicy ruszą w inne tereny.
 
Radny Piasecki poruszył temat obcinania dróg i terenów przydrożnych.
 
Wójt Gminy odpowiedział, że jest już zatrudniony pracownik na ciągnik i zostały przeprowadzone prace naprawcze kosiarki i będzie wykaszanie poboczy.
 
Padła propozycja radnego Piaseckiego i jednocześnie sołtysa sołectwa Osiecz Wielki aby
z funduszu sołeckiego zakupić nowy lepszy sprzęt do koszenia. Pomysł został poparty i godny zastanowienia.
 
Radna Wojasińska zapytała o Dom Dziennego Pobytu Seniora i o jego lokalizację?
 
Wójt Gminy poinformował o propozycji dwóch projektów Dom Seniora w miejscowości Boniewo i Klub Seniora w Osieczu Małym. Są starania o dwie możliwości, są składane wnioski.
 
Radny Gazda zapytał o naprawy zasuw wodociągowych, kiedy koniec napraw?
 
Odpowiedzi udzielił wójt.
 
Poruszono tematykę drogi powiatowej i oznakowania w Jerzmanowie na skrzyżowaniu koło Pana Maciejewskiego. Są tam częste kolizje.
 
Pan Wójt poddał pod rozwagę budowę ronda jako rozwiązanie problemu, na razie proponuje sprawę rozwiązać poprzez wprowadzenie dodatkowego oznakowania.
 
Radny Bocian zgłosił zapadnięcie asfaltu koło przepustu na drodze w Otmianowie koło p. Płacheckiego i Klonowskiego.
 
Przewodniczący obrad zapewnił, iż został przeprowadzony przegląd drogi z wykonawcą i usterki zostaną naprawione.
 
Wójt Gminy zapewnił, że zostanie zamontowana barierka na odcinku koło piekarni i skupu zboża wzdłuż rowu.
 
Radny Bocian przedstawił propozycje by w Komendzie Policji lub na jakimś festynie zainicjować akcję znakowania rowerów. Należy wystąpić z prośbą o przeprowadzenie takiej akcji.
 
Przewodniczący obrad przedstawił sprawę mających się odbyć 19 czerwca br. manewrów strażackich w połączeniu z jednostkami sąsiednich gmin. Będzie zainicjowany wypadek i przeprowadzona ewakuacja osób ze szkoły.
 
Radna Nowicka zapytała o zakup przystanku autobusowego w Wólce Paruszewskiej.
 
Wójt odpowiedział, że jest zamówiony.
 
Radna Wójcińska poruszyła sprawę znaku w Sułkówku  i postawienie lustra koło kościoła
w Boniewie.
 
Poruszona została sprawa niebezpiecznego zakrętu koło cmentarza w Boniewie i wysypanego na poboczach kamienia, który jest niebezpieczny.
 
Wójt powiedział, że być może będzie konieczność wznowienia poboczy z destruktu.
                    
Ad. pkt 4.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:                                                             Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                                          Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (20 lipca 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 lipca 2018, 22:04:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij