Zarządzenie nr 7/2009Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 1 kwietnia 2009w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 3/2009 i Nr 4/2009

Zarządzenie nr 7/2009
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 1 kwietnia 2009


w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 3/2009 i Nr 4/2009


ZARZĄDZENIE Nr 7/2009
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 1 kwietnia 2009 roku
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 3/2009 i Nr 4/2009
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego dnia 15 lutego 2008r. między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Boniewo zarządzam, co następuje:
 
§1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego w odniesieniu do konkursu Nr 4/2009 na realizację usługi pn. „Nasze smutki, radości i zdolności”  w następującym składzie:
 
Lp Imię i Nazwisko Reprezentowana Instytucja/ Organizacja/ Grupa osób Funkcja/ Stanowisko Funkcja w Komisji Konkursowej 1 Zofia Boratyńska Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Boniewie Kierownik   Przewodniczący 2 Marianna Dzięgielewska Zespól Folklorystyczny LUBOMINIKi Kierownik Członek 3  Adam Ciesielski     Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo   W-ce przewodniczący  Członek 
§2. Powołana Komisja Konkursowa będzie przeprowadzać postępowanie konkursowe w odniesieniu do konkursu nr 4/2009 na organizację „Nasze smutki, radości i zdolności”.
 
§3.  Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego w odniesieniu do konkursu Nr 3/2009 na realizację usługi pn. „ Z tańcem i piosenką wesoło idziemy przez życie” w następującym składzie:
 
Lp Imię i Nazwisko Reprezentowana Instytucja/ Organizacja/ Grupa osób Funkcja/ Stanowisko Funkcja w Komisji Konkursowej 1 Zofia Boratyńska Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Boniewie Kierownik   Przewodniczący 2 Marianna Dzięgielewska Zespól Folklorystyczny LUBOMINIKi Kierownik Członek 3  Halina Kucharska  Gminne Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów   Skarbnik  Członek 
§4. Powołana Komisja Konkursowa będzie przeprowadzać postępowanie konkursowe w odniesieniu do konkursu nr 3/2009 na organizację usługi pn. „Z tańcem i piosenką wesoło idziemy przez życie
 
§5. Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ( ang. Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.
 
§6. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez  Wójta Gminy Boniewo.
 
§7. Przedmiotem pracy Komisji Konkursowej jest:
Sprawdzenie kompletności ofertOcena ofert z użyciem ustalonych kryteriów technicznych zawartych w Zaproszeniu do składania ofertDokonanie wyboru najkorzystniejszej ofertyPrzygotowanie raportu z oceny ofert oraz uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej ofertyPrzeprowadzenie negocjacji celem ustalenia ostatecznego kształtu umowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
 
§8. 1. Praca Komisji Konkursowej odbywać się będzie na posiedzeniu zamkniętym, w której uczestniczy co najmniej trzech członków z prawem do głosu.
2. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi swoje oferty tj. ich członkowie, wolontariusze, członkowie władz podmiotów ubiegających się o finansowanie działania.
3. Każdy z członków Komisji, przed rozpoczęciem jej prac, składa „oświadczenie o bezstronności”. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§9. Rozwiązanie komisji nastąpi z mocy niniejszego zarządzenia po wypełnieniu przez nią swojego zadania.
 
§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 kwietnia 2009, 14:09:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4127