Zarządzenie nr 48/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 6 listopada 2008w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 5/2008 i Nr 6/2008.

Zarządzenie nr 48/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 6 listopada 2008


w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 5/2008 i Nr 6/2008.


ZARZĄDZENIE Nr 48/08  WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 6 listopada  2008r
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 5/2008 i Nr 6/2008.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego
dnia 15 lutego 2008r. między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Boniewo
zarządzam, co następuje:
 
§1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego w odniesieniu do konkursu Nr 5/2008 na realizację usługi pn. „Usługi opiekuńcze „w następującym składzie:
 
1 Zenon Majewski Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie Ochotnicza Straż Pożarna w Boniewie Przewodniczący
2 Honorata Kucharska Polski  Związek  Emerytów, Rencistów i Inwalidów gminne Koło w Boniewie Członek
3  Marianna Dzięgielewska Zespół Folklorystyczny LUBOMINANKI Członek 
 
§2. Powołana Komisja Konkursowa będzie przeprowadzać postępowanie konkursowe w odniesieniu do konkursu nr 5/2008 na organizację „Usługi opiekuńcze.”
 
§3. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego w odniesieniu do konkursu Nr 6/2008 na realizację usługi pn. „Sport aktywizuje rodziny „w następującym składzie:
 
1 Zenon Majewski Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie Ochotnicza Straż Pożarna Boniewo   Członek Przewodniczący
2 Honorata Kucharska Polski  Związek  Emerytów, Rencistów i Inwalidów gminne Koło w BoniewieCzłonek
3  Zofia Boratyńska  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie  Członek 
 
§4. Powołana Komisja Konkursowa będzie przeprowadzać postępowanie konkursowe w odniesieniu do konkursu nr 6/2008 na organizację „Sport aktywizuje rodziny.”
 
§5. Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ( ang. Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.
 
§6. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez  Wójta Gminy Boniewo.
 
§7. Przedmiotem pracy Komisji Konkursowej jest:
Sprawdzenie kompletności ofertOcena ofert z użyciem ustalonych kryteriów technicznych zawartych w Zaproszeniu do składania ofertDokonanie wyboru najkorzystniejszej ofertyPrzygotowanie raportu z oceny ofert oraz uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej ofertyPrzeprowadzenie negocjacji celem ustalenia ostatecznego kształtu umowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
 
§8. 1. Praca Komisji Konkursowej odbywać się będzie na posiedzeniu zamkniętym, w której uczestniczy co najmniej trzech członków z prawem do głosu.
2. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi swoje oferty tj. ich członkowie, wolontariusze, członkowie władz podmiotów ubiegających się o finansowanie działania.
3. Każdy z członków Komisji, przed rozpoczęciem jej prac, składa „oświadczenie o bezstronności”. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§9. Rozwiązanie komisji nastąpi z mocy niniejszego zarządzenia po wypełnieniu przez nią swojego zadania.
 
§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 listopada 2008, 10:31:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6760