Zarządzenie nr 42/08Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 30 września 2008w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia .

Zarządzenie nr 42/08
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 30 września 2008


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia .

ZARZĄDZENIE NR 42/2008
z dnia  30 września  2008 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO

W sprawie powołania  komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia .
 
 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 233,poz.1655) powołuję komisję przetargową 
 
§ 1
Celem przeprowadzenia oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert „Zakup pojazdu osobowego, 9-cio miejscowego przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Boniewo”. Powołuję komisję w składzie:
1.  Zdzisława Bywalska- przewodnicząca
2. Anna Kozłowska – sekretarz
3. Krzysztof Kwiatkowski  – członek
 
§  2
Komisja rozpocznie prace z dniem 7 października 2008 roku

§ 3
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo  przyjęty oraz  w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.
 
§ 4
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 36/2008 z 8 września 2008 roku.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
  Wójt Gminy Boniewo
mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 października 2008, 11:14:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5982