Zarządzenie nr 40/08Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 25 września 2008w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 4/2008

Zarządzenie nr 40/08
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 25 września 2008


w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 4/2008


ZARZĄDZENIE Nr 40/08 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 25 września 2008r

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 4/2008.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego dnia 15 lutego 2008r. między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Boniewo zarządzam, co następuje:
 
§1. Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie
 
1. Ewa Grochowina Szkoła Podstawowa w Boniewie Dyrektor szkoły Przewodnicząca
2.  Zofia Boratyńska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Członek
3. Adam Ciesielski Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Boniewo   Rada Gminy Boniewo Wiceprezes zarządu   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Członek
 
§2. Powołana Komisja Konkursowa będzie przeprowadzać postępowanie konkursowe w odniesieniu do konkursu nr 4/2008 na organizację „Dzień Seniora w Boniewie”
§3. Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ( ang. Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.
 
§4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez  Wójta Gminy Boniewo.
 
§5. Przedmiotem pracy Komisji Konkursowej jest:
Sprawdzenie kompletności ofert
Ocena ofert z użyciem ustalonych kryteriów technicznych zawartych w Zaproszeniu do składania ofert
Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty
Przygotowanie raportu z oceny ofert oraz uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty
Przeprowadzenie negocjacji celem ustalenia ostatecznego kształtu umowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
 
§6. 1. Praca Komisji Konkursowej odbywać się będzie na posiedzeniu zamkniętym, w której uczestniczy co najmniej trzech członków z prawem do głosu.
2. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi swoje oferty tj. ich członkowie, wolontariusze, członkowie władz podmiotów ubiegających się o finansowanie działania.
3. Każdy z członków Komisji, przed rozpoczęciem jej prac, składa „oświadczenie o bezstronności”. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§7. Rozwiązanie komisji nastąpi z mocy niniejszego zarządzenia po wypełnieniu przez nią swojego zadania.
   
§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 września 2008, 08:44:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6341