Zarządzenie nr 35/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 4 września 2008w sprawie w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku skażenia wody.

Zarządzenie nr 35/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 4 września 2008


w sprawie w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku skażenia wody.

Zarządzenie nr 35/08
Wójta Gminy Boniewo
z dnia  4 września 2008 roku zmieniające Zarządzenie nr 19/2007 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 września 2007 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w przypadku skażenia wody.
  Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
z a r z ą d z a m , co następuje  :
 
 
§ 1
 
Wprowadza się do stosowania „Instrukcję postępowania w przypadku skażenia wody” stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Traci moc Zarządzenie nr 19/2007 Wójta Gminy  Boniewo  z dnia 27 września 2007 r.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                                  Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
 
 
  INSTRUKCJA
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SKAŻENIA
 WODY
 
 
Po otrzymaniu wiadomości o skażeniu wody ze  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub innego źródła  należy ustalić jakiego rodzaju jest to skażenie;
czy skażenie dotyczy studni, stacji uzdatniania wody czy instalacji wodociągowej.
Akcją kierować będzie  pracownik Urzędu Gminy w Boniewie do spraw inwestycji.
O zdarzeniu zostanie  powiadomiony  na piśmie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku ul. Kilińskiego 16 oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku ul. Cyganka 28. Odbiorcy wody zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty ; telefonicznie, poprzez komunikaty na tablicach ogłoszeń w sołectwach, w sklepach w szkołach o rodzaju skażenia wody  jak również p sposobie jej odkażania, a przy dużym skażeniu o  przerwie w dostawie wody i przygotowaniu miejsc do poboru wody.
Komunikaty do sołtysów będą też dostarczane przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy w Boniewie.
Bakteriologiczne, chemiczne  skażenie wody w studni na ujęciu,  stacji uzdatniania  oraz sieci wodociągowej  :
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie  dezynfekcji wody będzie konserwator stacji uzdatniania wody.
Zostanie podany roztwór podchlorynu sodu w chlorowni przez chlorator do zbiorników
retencyjnych.
Poziom stężenia  chlorynu będzie monitorowany w wodzie w sieci aparatem służącym
do badania  poziomu wolnego chloru w wodzie i rejestrowany w rejestrze.  Po zakończeniu chlorowania powiadomiona zostanie Państwowa  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  we Włocławku w celu pobrania prób wody do  badań. Przez cały czas przebiegu akcji  władze samorządowe będą  w ścisłym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem  Sanitarnym we Włocławku, mieszkańcami gminy – odbiorcami wody.
W przypadku pozytywnego zakończenia chlorowania, pisemnie zostaną  poinformowani  wszyscy zainteresowani.
W przypadku skażenia chemicznego będzie wstrzymana dostawa wody z sieci wodociągowej.
Zapewniona zostanie dostawa wody w cysternach w miejscach , o których wcześniej  będą powiadomieni odbiorcy wody. 
Skażone miejsca będą  płukane i poddawane badaniom przez Powiatowa Stację Sanitarno – Epidemiologiczną we Włocławku.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 września 2008, 13:12:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5756