Zarządzenie nr 32/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 5 sierpnia 2008w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 2/2008

Zarządzenie nr 32/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 5 sierpnia 2008


w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 2/2008

ZARZĄDZENIE Nr 32/08
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 5 sierpnia 2008r

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 2/2008.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego dnia 15 lutego 2008r. między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Boniewo zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie

Lp. Imię i Nazwisko Reprezentowana Instytucja/ Organizacja/ Grupa osób Funkcja/ Stanowisko Funkcja w Komisji Konkursowej 1. Zenon Majewski Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie, Ochotnicza Straż Pożarna Boniewo Członek Naczelnik Przewodniczący 2. Honorata Kucharska Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów gminne Koło w Boniewie Skarbnik Członek 3. Marianna Dzięgielewska Zespół Folklorystyczny LUBOMINIANKI Przewodnicząca Członek

§2. Powołana Komisja Konkursowa będzie przeprowadzać postępowanie konkursowe w odniesieniu do konkursu nr 2/2008 na organizację „Integracyjnych rozgrywek w piłkę nożną”.

§3. Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ( ang. Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.

§4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta Gminy Boniewo.

§5. Przedmiotem pracy Komisji Konkursowej jest:
Sprawdzenie kompletności ofert ,Ocena ofert z użyciem ustalonych kryteriów technicznych zawartych w Zaproszeniu do składania ofert. Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. Przygotowanie raportu z oceny ofert oraz uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. Przeprowadzenie negocjacji celem ustalenia ostatecznego kształtu umowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

§6. 1. Praca Komisji Konkursowej odbywać się będzie na posiedzeniu zamkniętym, w której uczestniczy co najmniej trzech członków z prawem do głosu.
2. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi swoje oferty tj. ich członkowie, wolontariusze, członkowie władz podmiotów ubiegających się o finansowanie działania.
3. Każdy z członków Komisji, przed rozpoczęciem jej prac, składa „oświadczenie o bezstronności”. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§7. Rozwiązanie komisji nastąpi z mocy niniejszego zarządzenia po wypełnieniu przez nią swojego zadania.


§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 sierpnia 2008, 10:53:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6207