Zarządzenie nr 24/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 14 lipca 2008w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy Boniewo.

Zarządzenie nr 24/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 lipca 2008


w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy Boniewo.

Zarządzenie NR 24/2008
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 14 lipca 2008 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy Boniewo.
Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz 94 ze zm.) i art.33 ust. 3 i ust. 5 o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm. zarządzam co następuje:

§1
Ustalam i wprowadzam do użytku wewnętrznego Regulamin Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy Boniewo o następującej treści:
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin wynagrodzenia określa zasady wynagrodzenia za pracę świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa:
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Boniewo i Jednostki organizacji Gminy (GOPS, GOK)
Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Wynagrodzenia obowiązujący w urzędzie.
Pracodawcy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Boniewo.
Pracownikach - należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione w urzędzie na podstawie przepisów prawa pracy bez względu na charakter zawartej umowy , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar czasu pracy.
Prawie pracy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz inne przepisy regulujące stosunki pomiędzy pracodawcą, a pracownikami.

§ 4

1. Regulamin dotyczy wszystkich pracowników urzędu bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.
Zobowiązuje się kierowników referatów do zapoznania podległych pracowników z przepisami regulaminu.

Rozdział II

§ 5

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

§ 6

Wynagrodzenia przysługuje tylko za pracę wykonaną z wyjątkiem sytuacji ujętych w odrębnie w przepisach prawa pracy.

§ 7

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę, jednak nie niższe od wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 8

Zasady wynagrodzeń i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Urzędu określa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędach Gmin, Starostwach Powiatowych i Urzędach Marszałkowskich. ( Dz. U. z 2005 r. Nr. 146 poz. 1223)

§ 9

Zasady wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników jednostek organizacyjnych określa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr. 146, poz 1222 )

§ 10

Zasady wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników urzędu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2003 r. Nr. 33 , poz 264 ze zm.)

§ 11

Podniesienie stawki wynagrodzenia zasadniczego w tej samej kategorii może nastąpić w każdym czasie w zależności od oceny efektów pracy pracownika.

Rozdział III

Dodatek za wieloletnia pracę i nagroda jubileuszowa

§ 12

1. Pracownikowi przysługuje dodatek z wieloletnia pracę w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy , aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Pracownikowi z tytułu zatrudnienia przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości :
1) po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego
2) po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego
3) po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego
4) po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego
5) po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego
6) po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego
3. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej i dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy , jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze .
4 Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody , albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

Rozdział IV

Odprawa emerytalna i rentowa

& 13

1. Pracownikowi , któremu stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę , przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
2. Pracownik , który otrzymał odprawę emerytalną lub rentową nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Rozdział V

Odprawa pośmiertna

§ 14

1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w jej czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby , rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna w wysokości i na zasadach określonych w kodeksie pracy.

Rozdział VI

Świadczenia z Funduszu Socjalnego

§ 15

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawane są przyznawane na podstawie regulaminu gospodarowania środkami z tego funduszu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

§ 16

1. Zapoznanie z treścią regulaminu potwierdza pracownik podpisem i datą.
2. Nowo przyjęty pracownik, przed przystąpieniem do pracy , zostaje zapoznany z treścią regulaminu, co potwierdza własnoręcznym oświadczeniem , którego jest składane do jego akt osobowych.
3. Każda zmiana w treści regulaminu wymaga , pod rygorem nieważności , formy pisemnej.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

& 18

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/99 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 maja 1999 roku.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 lipca 2008, 15:00:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6246