Zarządzenie nr 23/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 14 lipca 2008w sprawie regulaminu premiowego dla pracowników obsługi Urzędu Gminy w Boniewie.

Zarządzenie nr 23/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 lipca 2008


w sprawie regulaminu premiowego dla pracowników obsługi Urzędu Gminy w Boniewie.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2008
Wójt Gminy Boniewo
z dnia 14 lipca 2008 r.
w sprawie : regulaminu premiowego dla pracowników obsługi Urzędu Gminy w Boniewie.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych w urzędzie gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. 146 poz.. 1223/
Zarządzam, co następuje:
1. Wprowadzam - ,,Regulamin premiowania pracowników obsługi w Urzędzie Gminy w Boniewie" - stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
mgr inż.Marek Klimkiewicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2008
z dnia 14.07.2008 r.


ZAKŁADOWY

REGULAMIN PREMIOWANIA

dla pracowników Urzędu Gminy w Boniewie

zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi


I. Część ogólna

1. Zakładowy Regulamin premiowania wprowadza system premiowania pracowników Urzędu gminy w Boniewie zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
Premia stanowi premię regulaminową.
2. Prawo do premii przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.
3. W ramach posiadanych ośrodków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy w wysokości nie przekraczającej 15 % wynagodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
4. Premia jest wyrazem oceny pracy, wykonania obowiązków oraz postawy pracownika.
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Wójcie - należy pod tym pojęciem rozumieć - Wójta Gminy Boniewo.
II. Wysokość premii, zasady i warunków jej przyznania.

1. Indywidualna wysokość premii dla danego pracownika wynosi do 15 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Pracownik nabywa prawo do premii regulaminowej w wysokości określonej w ust. 1 za czas efektywnie przepracowany i należyte wykonywanie nałożonych na niego obowiązków pracowniczych, w tym:
1) efektywne i nienaganne wykonywanie wszystkich zadań wynikających z jego indywidualnego zakresu obowiązków,
2) maksymalne wykorzystanie czasu pracy,
3) przestrzeganie wszystkich regulaminów obowiązujących w Urzędzie Gminy w Boniewie,
4) przestrzeganie dyscypliny pracy,
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
6) należytą dbałość o powierzone mienie,
7) prawidłowe wykorzystanie materiałów i środków oraz sprzętu i urządzeń,
8) przestrzeganie zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych.
3. Premia wypłacana jest proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych w danym miesiącu.
4. Za czas urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia przysługuje premia jak za czas przepracowany, natomiast za okres innych zwolnień - premia nie przysługuje .
5. Premia wypłacana jest z dołu w okresach miesięcznych w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę.

III. Zasady oraz okoliczności uprawniające do obniżenia lub pozbawienia pracownika premii.

1. Decyzję w sprawie obniżenia lub pozbawienia pracownika premii podejmuje Wójt z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika właściwego Referatu.
2. Wójt może pozbawić pracownika premii w całości lub w części poprzez jej obniżenie, w szczególności w przypadkach:
1) zawinonego niewykonania w terminie obowiązków wynikających z zakresu czynności,
2) niewykonania, należytego wykonania albo ztwierdzenia zaniedbań w wykonaniu chociażby jednego z obowiązków określonych w pkt. II.3 niniejszego regulaminu,
3) uzasadnionych skarg na pracę pracownika,
4) zawinionego spowodowania szkody w imieniu Urzędu Gminy w Boniewie,
5) stwarzania w zespole pracowniczym intryg i pomówien.
3. Wójt pozbawia pracowników premii w całości w przypadku wystąpienia chociażby jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1) stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości,
2) spożywania alkoholu w miejscu pracy,
3) nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu pracy.
4. Wysokości obniżenia lub okres pozbawienia premii zależy od rodzaju, zakresu naruszenia lub niedopełnienia obowiązków pracowniczych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Wójt z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosku złożonego przez branżowo właściwego Kierownika Referatu.
5. W przypadku pozbawienia lub obniżenia premii z przyczyn określonych w Regulaminie Wójt informuje o tym pracownika na piśmie.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 lipca 2008, 14:58:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6471