Zarządzenie nr 13/2008Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 30 maja 2008w sprawie Informacje jawne w zakresie finansów publicznych za 2007 rok

Zarządzenie nr 13/2008
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 30 maja 2008


w sprawie Informacje jawne w zakresie finansów publicznych za 2007 rok

Zarządzenie Nr 13/08
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 maja 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ) oraz na podstawie art.12 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

§ 1

Informacje jawne w zakresie finansów publicznych za 2007 rok w zakresie:
- wykonania budżetu wg załącznika nr 1
- kwoty zobowiązań wymagalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wg załącznika nr 2
- kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom wg załącznika nr 3
- wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą wg załącznika nr 4
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty wg załącznika nr 5
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej wg załącznika nr 6

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/08
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 maja 2008 r.


I. Wykonanie budżetu za 2007 rok

Plan Wykonanie %

I .Dochody budżetowe

10212652 zł 7.694.674 zł 75,34 %

II. Wydatki budżetowe.

9.894.786 zł 7.017.376 zł 70,91 %

III. Wynik finansowy
(planowana nadwyżka) 317.866 zł 677.298 zł

II. Szczegółowe dane wynikające z rocznej sprawozdawczości wykonania budżetu gminy za 2007 rok podane są do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 2/2008 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 marca 2008 roku.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/08
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 maja 2008 r.


I. Wykaz kwot zobowiązań wymagalnych wg stanu na 31.12.2007 roku.
Nie wystąpiły.
II. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2007 roku.
1) Ogólny stan zadłużenia Gminy Boniewo wg stanu na dzień 31.12.2007 roku z tytułu zaciągniętych w latach 2002-2006 kredytów i pożyczek wynosi kwotę 1.086.882 zł.

2) W 2007 roku Gmina Boniewo nie zaciągała kredytów i pożyczek


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13/08
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 maja 2008 r.


I. Wykaz kwot dotacji jakie otrzymała Gmina na zadania własne w 2007 roku :

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przekazał środki w kwocie 483.396 zł :
a) na budowę wiejskiego boiska sportowego z wyposażeniem i parkingiem w miejscowości Boniewo otrzymano kwotę 437.866 zł w ramach programu działania
„ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”,
b) na budowę placu zabaw w miejscowości Boniewo – 17.500 zł,
c) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymaliśmy kwotę 25500 zł na remont drogi gminnej w miejscowości Bnin
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dotacje w kwocie 10000 zł na zagospodarowanie terenów stanowiących własność gminy poprzez zakrzewienie i zadrzewienie.
3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał dotacje w kwocie 1.475 zł na zagospodarowanie gruntów stanowiących własność gminy poprzez zakrzewienie.
4. Na dożywianie dzieci uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy z sąsiednich gmin wpłynęło 2530 zł


II. Wykaz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom w 2007 roku:

1. Przekazano na dożywianie dzieci z naszego terenu do szkół w sąsiednich gminach kwotę 7.317 złWójt Gminy Boniewo
Marek KlimkiewiczZałącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 13/07
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 maja 2008 r.Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2007 roku z wymienieniem podmiotów , których gwarancje i poręczenia dotyczą.
W 2007 roku Gmina Boniewo nie udzielała innym podmiotom gwarancji i poręczeń.


Wójt Gminy Boniewo
Marek KlimkiewiczZałącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 13/08
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 maja 2008 r.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za rok 2007.

L.p. Nazwa podatnika Rodzaj preferencji Kwota Przyczyna
umorzenia umorzenia
1. Leśniewski Jacek ulga inwestycyjna
ulga kupna
2. Skoczylas Mirosław ulga inwestycyjna
ulga kupna
3. Nowakowski Krzysztof ulga inwestycyjna
ulga kupna
4. Podufalski Marcin ulga inwestycyjna
5. Bocian Mirosław ulga inwestycyjna
6. Gocel Ryszard umorzenie odsetek 904,00 zdarzenie losowe
7. Hołtyn Leszek umorzenie odsetek 11.300,00 zdarzenie losowe
8. Rybowska Danuta umorzenie odsetek 3.034,00 zdarzenie losowe
9. Olejniczak Krzysztof umorzenie odsetek 2.594,00 zdarzenie losowe
10. Sudomir Jerzy umorzenie odsetek 1.678,00 zdarzenie losowe
11. Klonowska Agnieszka umorzenie odsetek 1.578,00 zdarzenie losowe
12. Mańkowska Beata umorzenie odsetek 635,00 zdarzenie losowe
13. Bocian Waldemar umorzenie odsetek 649,00 zdarzenie losowe
14. Dzienniak Edward umorzenie odsetek 692,00 zdarzenie losowe
15. Rosiński Krzysztof umorzenie odsetek 1.030,00 zdarzenie losowe
16. Pawlak Józef ulga kupna


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 13/08
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 maja 2008 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 r.
L.p. Nazwa podatnika
1. Leśniewski Jacek
2. Skoczylas Mirosław
3. Nowakowski Krzysztof
4. Podufalski Marcin
5. Bocian Mirosław
6. Adryańczyk Eugeniusz
7. Lewandowski Witold
8. Łukaszewski Mirosław
9. Barczak Krzysztof
10. Królak Jarosław
11. Kacprowicz Ryszard
12. Chojnacki Darisz
13. Górski Andrzej
14. Dębowy Grzegorz
15. Górski Dariusz
16. Banasiak Piotr
17. Maciejewski Władysław
18. Szafrański Emanuel
19. Gotówka Emilia
20. Rutkowski Stanisław
21. Wypijewski Jakub
22. Pawlak Edward
23. Pawlak Józef
24. Bełkowski Waldemar
25. Waliszewski Artur
26. Kaniewski Stanisław
27. Niezborski Zbigniew
28. Szatkowski Andrzej
29. Wróblewski Dariusz
30. Falszewski Radosław
31. Molewska Anna
32. Barczykowska Jadwiga
33. Dopierała Krzysztof
34. Lewandowski Paweł
35. Grabczyński Andrzej
36. Rębowiecki Zbigniew
37. Dylewski Roman
38. Frontczak Leszek
39. Woźniak Marek
40. Janicki Ryszard
41. Jędrzejewski Piotr
42. Lewandowski Marek
43. Krasiński Jerzy
44. Bakalarski Andrzej
45. Budziszewski Stefan
46. Wiśniewski Mirosław
47. Kowalski Waldemar
48. Łojewski Marek
49. Kapuściński Henryk
50. Szymański Kazimierz
51. Łuczak Antoni
52. Lewandowski Jerzy
53. Wróblewski Mariusz
54. Herman Grzegorz
55. Zdanowska Anna
56. Woźniak Jacek
57. Gawrysiak Dariusz
58. Mańkowska Beata
59. Janc Agata
60. Bocian Dawid
61. Bocian Waldemar
62. Boratyńska Zofia
63. Olejniczak Krzysztof
64. Gocel Ryszard
65. Dzienniak Edward
66. Więtczak Aneta
67. Pawiński Dariusz
68. Rosiński Krzysztof
69. Hołtyn Leszek
70. Waligórski Adam
71. Sudomir Jerzy
72. Wawrzyniak Anna
73. Łaźniewski Dariusz
74. Funk Waldemar
75. Rybowska Danuta
76. Frątczak Małgorzata
77. Ortyl Krzysztof
78. Mikołajczyk Eugeniusz
79. Lisiecki Andrzej
80. Potrzebska Mariola
81. Klonowska Agnieszka
82. Paliwoda Andrzej

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 czerwca 2008, 14:37:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5014