Zarządzenie nr 49/2020Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 14 grudnia 2020w sprawie przeprowadzenia plebiscytu na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z których w wyniku głosowania, zostanie wyłoniona operacja przeznaczona do realizacji.

Zarządzenie nr 49/2020
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 grudnia 2020


w sprawie przeprowadzenia plebiscytu na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z których w wyniku głosowania, zostanie wyłoniona operacja przeznaczona do realizacji.


ZARZĄDZENIE NR 49/2020
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia plebiscytu na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z których w wyniku głosowania, zostanie wyłoniona operacja przeznaczona do realizacji.
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U,. z 2020r. poz. 713 ze zm.) zarządza się , co następuje :
§ 1
1.       Ogłasza się plebiscyt na wybór jednej z dwóch propozycji operacji , polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej  przestrzeni publicznej  w miejscowości Boniewo.
2.       Koncepcja Nr 1  Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez budowę miejsca ogniskowego z elementami siłowni zewnętrznej  na terenie dz.ew. nr 17/20 w miejscowości Boniewo.
2.1. W ramach projektu  zostało zaplanowane miejsce ogniskowe, altana , oświetlenie LED, urządzenia siłowni zewnętrznej .
2.2. Projekt skierowany do mieszkańców  w wieku powyżej 50 lat
3.       Budowa boiska do piłki siatkowej na terenie dz.ew. nr 17/20 w miejscowości Boniewo.
3.1. Boisko do piłki siatkowej z wyposażeniem Projekt skierowany do mieszkańców  między innymi w wieku powyżej 50 lat .
 
§ 2
 
1.       Głosowanie będzie trwało od 15 grudnia do 23 grudnia 2020 roku
2.       Uprawniony do udziału jest pełnoletni mieszkaniec miejscowości Boniewo .
3.       Głos można oddać na ankiecie będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia , stawiając znak „X” w kolumnie przy wybranym projekcie .
4.       Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Boniewa może oddać jeden głos na wybraną przez siebie propozycję operacji .
5.       Wyniki przeprowadzonego głosowania zostaną zamieszczone na stronie www.bip.boniewo.pl.
 § 3
 
Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boniewo o Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 grudnia 2020, 14:01:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Boniewo

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1420