Zarządzenie nr 34/2020Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z dnia 17 września 2020w sprawie w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 60/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 34/2020
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 17 września 2020


w sprawie w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 60/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2020
z dnia 17 września 2020 r.
WÓJTA GMINY BONIEWO

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 60/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Uchylam Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty za wydanie warunków technicznych i przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 września 2020, 12:26:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3669