Zarządzenie nr 30/2020Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 8 września 2020w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 30/2020
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 8 września 2020


w sprawie w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 30/2020
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020poz. 713/, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U.z 2019 roku poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i z 2020 roku poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175/oraz § 14 ust.4 Uchwały Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Boniewo na rok 2020Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 zmienionej Uchwałą Nr XII/85/20 Rady Gminy Boniewo z dnia27 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIII/87/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/100/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 lipca 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy
Boniewo z dnia 10 sierpnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 20.971.562,91 zł zwiększa się do kwoty 21.005.197,91 zł
zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 22.650.369.59 zł zwiększa się do kwoty 22.684.004,59 zł
zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Wójt Gminy Boniewo
mgr inż. Marek Klimkiewicz

Zarządzenie.30.2020.2020-09-08.pdf (831kB) pdf


metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 września 2020, 08:35:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2560