Zarządzenie nr 34/07Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 31 grudnia 2007w sprawie w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Boniewie

Zarządzenie nr 34/07
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 31 grudnia 2007


w sprawie w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Boniewie


ZARZĄDZENIE NR 34/07
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 31 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Boniewie

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.44 ust.4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz.89 ze zm.) z a r z ą d z a m , co następuje :
§1.
Z dniem 1 stycznia 2008 roku na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Boniewie p o w o ł u j ę Pana Grzegorza Krzaczkowskiego zam, 87-800 Włocławek ul. Toruńska 53C m 37, legitymującego się dowodem osobistym seria AES 783462, PESEL 72050400352.
Pan Grzegorz Krzaczkowski wykonuje zawód lekarza od 1998r. po otrzymaniu dyplomu nr 1233 na podstawie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza
nr 3710812.

§ 2.
Warunki zarządzania Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Boniewie określone zostaną w odrębnej umowie cywilnoprawnej.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Marek Klimkiewiczmetryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 stycznia 2008, 14:59:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7000