Zarządzenie nr 9/2020Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 28 kwietnia 2020w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 9/2020
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 28 kwietnia 2020


w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 506 z późniejszymi zmianami/, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami/ oraz § 14 ust.4 Uchwały Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020. Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 zmienionej Uchwałą Nr XII/85/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 stycznia 2020 roku oraz Uchwałą Nr XIII/87/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 kwietnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 20.018.383,18 zł zwiększa się do kwoty 20.490.268,68 zł
zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 19.644.015,31 zł zwiększa się do kwoty 20.115.900,81 zł
zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Załączniki  Zarządzenie.pdf (831kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 maja 2020, 13:37:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4031