Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 17 grudnia 2019w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 49/2019
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 17 grudnia 2019


w sprawie w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 49/2019
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 17 grudnia 2019 roku
 
w sprawie zmiany budżetu
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm. /, art. 222 ust. 4 i  art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm. / oraz § 14 ust.4 Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/22/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr 9/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 maja 2019 roku, Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 22/2019  Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2019 roku, Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 września 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 października 2019 roku, Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 listopada 2019 roku, Uchwałą IX/63/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 listopada 2019 roku, Zarządzeniem                 Nr 46/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 listopada 2019 roku oraz Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 2 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 20.577.286,17 zł zwiększa się do kwoty 20.863.084,17 zł
    zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 19.942.432,17 zł zwiększa się do kwoty 20.228.230,17 zł
    zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4.Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
.                    
§ 2.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
 
 
UZASADNIENIE:
Budżet gminy zwiększa się  po stronie dochodów i wydatków o kwotę 285.798 zł
 z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego  na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 
 Przeniesiono środki pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dla Zespołu Szkół w Boniewie, zgodnie z pismem z dnia 2 grudnia 2019 roku  Pana Zbigniewa Łuczaka Dyrektora  Zespołu Szkół w Boniewie.
 
 
załączniki Zarzadzenie_Nr_492019.zip (280kB) zip

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 grudnia 2019, 20:39:26)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (2 stycznia 2020, 08:12:05)
Zmieniono: korekta opisu kogo

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2394