Zarządzenie nr 46/2019Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewiczaz dnia 29 listopada 2019w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 46/2019
Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza
z dnia 29 listopada 2019


w sprawie w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 46/2019
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie zmiany budżetu
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm. /, art. 222 ust. 4 i  art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm. / oraz § 14 ust.4 Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/22/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr 9/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 maja 2019 roku, Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 22/2019  Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2019 roku, Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 września 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 października 2019 roku, Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 listopada 2019 roku oraz Uchwałą IX/63/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 listopada 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 20.461.171,54 zł zwiększa się do kwoty 20.598.652,57 zł ;
     zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 19.826.317,54 zł zwiększa się do kwoty 19.963.798,57 zł ;
    zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4.Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
.                    
 
§ 2.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 
 
UZASADNIENIE:
Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 137.481,03 zł z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na :
   a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty związane z realizacją  wypłat ,
 kwota 129.992 zł,
   b) na usługi opiekuńcze, kwota 6.720 zł,
   c) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, kwota 769 zł.
Również przeniesiono środki pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na zobowiązania.
 

Zarządzenie 46.2019 - załacznik nr 1.pdf (82kB) pdf   Zarządzenie 46.2019 - załacznik nr 2.pdf (133kB) pdf   Zarządzenie 46.2019 - załacznik nr 3.pdf (61kB) pdf   Zarządzenie 46.2019 - załacznik nr 4.pdf (143kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 grudnia 2019, 19:57:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2119