Zarządzenie nr 37/2019Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewiczaz dnia 14 października 2019w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 37/2019
Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 października 2019


w sprawie w sprawie zmiany budżetu


 ZARZĄDZENIE NR 37/2019
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 14 października 2019 roku
 
w sprawie zmiany budżetu
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 /, art. 222 ust. 4 i  art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 / oraz § 14 ust.4 Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/22/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr 9/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 maja 2019 roku, Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 22/2019  Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2019 roku, Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 sierpnia 2019 roku, Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 września 2019 roku oraz Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 19.449.151,77 zł zwiększa się do kwoty 20.169.750,54 zł ;
     zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 18.814.297,77 zł zwiększa się do kwoty 19.534.896,54 zł ;
    zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4.Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
.                    
 
§ 2.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
 
 
UZASADNIENIE:
Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o 720.598,77 zł z tytułu dotacji:       1) od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na :
   a) wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją  wypłat , kwota 300.000 zł,
   b)  świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota 156.746 zł,
   c) wspieranie rodziny,  kwota 6.180 zł
   d) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kwota 15.259 zł,
   e) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, kwota 571,08 zł
   f) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, kwota 176 zł,
   g) stypendia dla uczniów kwota 20.000 zł,
   h) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 208.646,66 zł,
  i) zmniejszono środki z dotacji na zakup książek dla uczniów 229,97 zł.
   2) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększył dotację o kwotę 13.250 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu
Również przeniesiono środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
 
  Zarzadzenie nr 37.2019 załącznik nr 1.pdf (105kB) pdf   Zarzadzenie nr 37.2019 załącznik nr 2.pdf (126kB) pdf   Zarzadzenie nr 37.2019 załącznik nr 3.pdf (117kB) pdf   Zarzadzenie nr 37.2019 załącznik nr 4.pdf (143kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 października 2019, 18:17:17)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (18 października 2019, 18:22:37)
Zmieniono: załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3638