Zarządzenie nr 28/2019Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewiczaz dnia 23 sierpnia 2019w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Zarządzenie nr 28/2019
Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza
z dnia 23 sierpnia 2019


w sprawie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

ZARZĄDZENIE NR 28/2019
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 506), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2019 roku,stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Przedstawić informację, o których mowa w § 1, § 2 i § 3:
1) Radzie Gminy Boniewo;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku; w terminie do 31 sierpnia 2019 r.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Boniewo.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pełen tekst Zarządzenie.28.2019.2019-08-23.pdf (2339kB) pdf
Wójt Gminy Boniewo
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 sierpnia 2019, 21:49:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2245