Zarządzenie nr 27/2019Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewiczaz dnia 22 sierpnia 2019w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 27/2019
Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza
z dnia 22 sierpnia 2019


w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 27/2019
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 poz. 506 ), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ) oraz § 14 ust.4 Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia4 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą NrV/22/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr 9/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2019 roku,Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku,Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 10 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 16/2019
Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia29 maja 2019 roku, Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2019 roku oraz Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 lipca
2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 19.139.426,40 zł zwiększa się do kwoty 19.262.790,77 zł ;
zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 18.504.572,40 zł zwiększa się do kwoty 18.627.936,77 zł ;
zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

pełen tekst Zarządzenie.27.2019.2019-08-22.pdf (614kB) pdf
Wójt Gminy Boniewo
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 sierpnia 2019, 21:42:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1849