Zarządzenie nr 19/2019Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 13 czerwca 2019w sprawie w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych , działkowych, terenów zielonych , terenów rekreacyjnych

Zarządzenie nr 19/2019
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych , działkowych, terenów zielonych , terenów rekreacyjnych


Zarządzenie nr 19/2019
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 13 czerwca 2019

w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych , działkowych, terenów zielonych , terenów rekreacyjnych
 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art.40 ust.3 i 4 oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r.poz.506) w związku z niedoborem wody na terenie gminy Boniewo zarządzam , co następuje :.
 
 
§ 1
 
Wprowadza się zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Boniewo od 13 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku w godzinach od 07:00-23:00 . 
 
 
§ 2
 
Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1   podlega karze grzywny do 5.000 PLN na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń (Dz.U.z 2019r. poz.821 )
 
§ 3
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Boniewo
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 czerwca 2019, 12:49:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2464