Zarządzenie nr 14/2019Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewiczaz dnia 10 maja 2019w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 14/2019
Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza
z dnia 10 maja 2019


w sprawie w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 14/2019
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 10 maja 2019 roku
 
w sprawie zmiany budżetu
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 /, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 roku poz. 303, poz.326 /.
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/22/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr 9/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 18.999.798,73 zł zwiększa się do kwoty 19.021.283,09 zł ;
     zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 18.183.321,73 zł zwiększa się do kwoty 18.204.806,09 zł ;
    zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4.Załącznik Nr10 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
.                     
 
§ 2.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 
 
Uzasadnienie:
 
Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 21.484,36 zł z tytułu:
- dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego , zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2019 na:
      a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kwota 21.279 zł
      b) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
    
 
    Załączniki dalej (268kB) zip

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 maja 2019, 17:58:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2002