Zarządzenie nr 12/2019Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewiczaz dnia 25 kwietnia 2019w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 12/2019
Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza
z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 12/2019
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie zmiany budżetu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 /, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 roku poz. 303, poz.326 /.
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 4 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 lutego 2019 roku, Uchwałą Nr V/22/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem nr 9/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 marca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 18.483.668,61 zł zwiększa się do kwoty 18.999.798,73 zł ;
     zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 17.667.191,61 zł zwiększa się do kwoty 18.183.321,73 zł ;
    zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4.Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.                    
 
§ 2.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
 
Uzasadnienie:
 
Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o 516.130,12 zł z tytułu:
- dotacji od Wojewody kujawsko - Pomorskiego na:
      a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych  decyzja nr WFB.I.3120.3.27.2019 kwota 357.893,25 zł,
      b) realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 67.344 zł zgodnie z w/w decyzją,
      c) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota 701,87 zł , zgodnie z decyzja nr  WFB.I.3120.3.24.2019,
      d) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.22.2019.
- dotacji od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku kwota 9.391 zł, oraz kwota 800 zł na sfinansowania zadania zleconego gminie - archiwizacja dokumentacji związanej z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego.
 
  Załączniki dalej (93kB) pdf   dalej (122kB) pdf   dalej (111kB) pdf dalej (123kB) pdf                                                                  
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 kwietnia 2019, 21:19:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1798