Zarządzenie nr 36/2018wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 15 października 2018w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 36/2018
wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 15 października 2018


w sprawie w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 36/2018 
 WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 15 października 2018 roku 

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432/, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z roku 2018 poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366/ oraz § 14 ust.3 Uchwały Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 ze zmianami Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Boniewo, Uchwałą Nr XXVI/175/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXVII/185/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 20 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 16 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXX/196/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXI/201/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 12 września 2018 rok, Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 19 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 31/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 26 września 2018 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/208/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 1 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Plan dochodów w wysokości 18.320.274,65 zł zwiększa się do kwoty 18.354.282,80 zł ; zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Plan wydatków w wysokości 19.743.531,65 zł zwiększa się do kwoty 19.777.539,80 zł ; zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 4.Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE:Zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34.008,15 zł z tytułu : - dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem a) na zakup urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej kwota 1.004 zł, b) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na IV kwartał 2018 roku kwota799,05 zł c) na realizacje rządowego programu "Dobry Start" - 10 zł, d) zmniejszenia dokonano w rozdziale 80153 na zakup podręczników kwota 1.004,90 zł - z dotacji celowej od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku na sfinansowanie zadania zleconego na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.


Załączniki Zarzadzenie nr 36.2018. załącznik nr 1.pdf (89kB) pdf   Zarzadzenie nr 36.2018. załącznik nr 2.pdf (94kB) pdf   Zarzadzenie nr 36.2018. załącznik nr 3 (1).pdf (113kB) pdf   Zarzadzenie nr 36.2018. załącznik nr 4.pdf (127kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 października 2018, 12:45:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4517