Zarządzenie nr 29/2018Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z dnia 12 września 2018w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 29/2018
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 12 września 2018


w sprawie w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 29/2018
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349/, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z roku 2018 poz. 62, poz. 1000 i poz. 1349/oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 ze
zmianami.

Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Boniewo, Uchwałą Nr XXVI/175/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XXVII/185/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 20 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 16 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XXX/196/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 sierpnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr
XXXI/201/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 18.625.293,65 zł zwiększa się do kwoty 18.636.683,65 zł ;
zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 19.645.070,65 zł zwiększa się do kwoty 19.656.460,65 zł ;
zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pełen teks zarządzenia z załącznikami Zarządzenie.29.2018.2018-09-12.pdf (533kB) pdf
Wójt Gminy Boniewo
mgr inż Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 września 2018, 12:38:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2718