Zarządzenie nr 7/2018Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 28 lutego 2018w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 7/2018
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 28 lutego 2018


w sprawie w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 7/2018
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 28 lutego 2018 roku
 
w sprawie zmiany budżetu
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 roku poz. 130/, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z roku 2018 poz. 62/
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Boniewo oraz Uchwałą Nr XXVI/175/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 9 lutego 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 16.340.153,32 zł zmniejsza się do kwoty 16.273.133,68 zł ;
     zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 17.359.930,32 zł zmniejsza się do kwoty 17.292.910,68 zł ;
    zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 4. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.                    
 
§ 2.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie:
Wojewoda Kujawsko - Pomorski  decyzją z dnia 21 lutego 2018 roku  Nr WFB.I.3120.3.3.2018 zwiększył nam środki w kwocie 9.375 zł  z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  oraz decyzją Nr WFB.I.3120.3.4.2018 kwotę 105,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Zmniejszono środki w kwocie 95.000 zł które były błędnie wprowadzone do budżetu w dniu  9 lutego 2018 roku Uchwałą Nr XXVI/175/18 Rady Gminy Boniewo / zgodnie z pismem Nr WFB.II.3212.3.16.2018 z dnia 5 lutego 2018 roku/
 
  Załączniki  Zarzadzenie nr 7.2018.załącznik nr 1.pdf (88kB) pdf   Zarządzenie nr 7.2018.załącznik nr 2.pdf (84kB) pdf   Zarzadzenie nr 7.2018.załącznik nr 3.pdf (97kB) pdf   Zarzadzenie nr 7.2018.załącznik nr 4.pdf (103kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 marca 2018, 13:26:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2110