Zarządzenie nr 41/2017Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 14 listopada 2017w sprawie w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018-2028.

Zarządzenie nr 41/2017
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 14 listopada 2017


w sprawie w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018-2028.


 
 
                                               ZARZĄDZENIE Nr 41/2017
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 14 listopada 2017 roku
     w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Boniewo na lata 2018-2028.
 
Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (  Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz.1984, poz.2260; z roku 2017 roku poz.60, poz. 191, poz.659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz.1475, poz.1529 i poz. 1537 ) Wójt Gminy Boniewo zarządza, co następuje:

§ 1.  Ustala się projekt budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 w formie projektu uchwały budżetowej w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr1

 § 2. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2018 - 2028 w formie projektu uchwały w pełnej szczegółowości WPF i przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2
       § 3.  Projekt uchwały budżetowej podlega przedłożeniu Radzie Gminy Boniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
 
      § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
                                                        Za łącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 41/217                   

P R O J E K T
Uchwała Nr
Rady Gminy  Boniewo
z dnia
            w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy  Boniewo  na rok 2018
               
                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz.1948; z roku 2017 poz. 730 i poz. 935)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust.3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870,  poz. 1948,  poz. 1984 poz.2260; z roku 2017 poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz.1089, poz. 1475, poz. 1529 i  poz. 1537 ). 
Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
 § 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 15.667.860 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,
w tym:
 1.bieżące w wysokości 13.952.651 zł,
 2.majątkowe w wysokości 1.715.209 zł,
 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości  16.621.860 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2,  
w tym:
1. bieżące w wysokości  12.823.063 zł,
2. majątkowe w wysokości 3.798.797 zł,
 
§ 3. Deficyt budżetu  w wysokości 954.000 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki w kwocie 354.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz wolnymi środkami w kwocie 600.000 zł
 
§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku budżetowym,
 zgodnie z Załącznikiem nr 3
 
§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości
 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.                                                                                                                                                                                                              
§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na kwotę 1.656.520 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na kwotę 702.520 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 i 5
 
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                      - w kwocie 2.000.000 zł,  
       2. spłatę wcześniej zaciągniętych  zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych        oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                                - w kwocie  5.956.475,38 zł,
 
§ 8. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 30.000 zł
 
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 28.944 zł z tytułu  wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.944 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na przeciwdziałanie narkomanii 2.000 zł
 
§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 306.289,17 zł do dyspozycji sołectw,
 zgodnie z Załącznikiem nr 6
 
§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji  i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień:
      1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po stronie :
a) dochodów  -  12.149 zł
b) wydatków  -  12.149 zł, zgodnie z Załącznikiem nr  7
       2. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  - 92.000 zł, zgodnie z  Załącznikiem nr 8
 
§ 12.1. Określa się plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 3.858.700 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr  9 i 10
          2. Ustala się plan  dochodów Skarbu Państwa  na kwotę 21.000 zł.
              a) w klasyfikacji budżetowej
                                                             852 85228 § 2350    -   5.000 zł
                                                             855 85502 § 2350    - 16.000 zł
 
§ 13. Ustala się dochody z opłaty śmieciowej w kwocie 184.360 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w wysokości 303.384 zł
 
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 Uchwały;
    2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
    3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
       4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
       5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000 zł,
       6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych  bankach niż bank    prowadzący obsługę budżetu Gminy Boniewo,
       7. przyjmowania zwrotów z obciążeń wg noty księgowej tytułem refundacji wydatków  na  zmniejszenie wydatków budżetu.
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
  
Załączniki :

Scan załącznik 1 opisowa.pdf (3217kB) pdf
Scan załącznik 2 opisowy.pdf (6254kB) pdf
Scan załacznik 3, 4 i 5.pdf (1083kB) pdf
Scan załącznik 6.pdf (1338kB) pdf
Scan załącznik 7 , 8 , 9.pdf (1122kB) pdf
Scan załącznik 10.pdf (838kB) pdf
Scan WPF uchwała , objaśnienia.pdf (1955kB) pdf
Scan WPF.pdf (3839kB) pdf
Scan wykaz zadań WPF.pdf (1484kB) pdf
                                                          
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2017, 08:07:31)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2017, 09:27:17)
Zmieniono: załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4952