Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 19 października 2017w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 33/2017
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 19 października 2017


w sprawie w sprawie zmiany budżetu


 
ZARZĄDZENIE NR 33/2017
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 19 października 2017 roku
 
w sprawie zmiany budżetu
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z roku 2017 poz. 730 i poz.935 /, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1948, poz. 1984, poz. 2260; z roku 2017 poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537/
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 zmienionej, Uchwałą Nr XVIII/129/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 lutego 2017 roku,  Uchwałą Nr XIX/137/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2017 roku, Zarządzeniem nr 6/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 kwietnia 2017 roku, Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Boniewo, Uchwałą Nr XXI/146/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr 14/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr 19/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 27 lipca 2017 roku, Uchwała nr XXII/151/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 1 września 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/155/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 18.761.399,37 zł zwiększa się do kwoty 19.436.120,00 zł ;
     zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 20.742.791,37 zł zwiększa się do kwoty 21.417.512,00 zł ;
    zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 4. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.                    
 
§ 2.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE:
 
Budżet gminy zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 674.720,63 zł z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego :
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.69.2017 dotacja celowa w kwocie 210 zł z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.70.2017 dotacja celowa w kwocie 78.692 zł z przeznaczeniem 
   a) na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
    b) na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.72.2017 dotacja celowa w kwocie 794,64 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.73.2017 dotacja celowa w kwocie 27.785 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.75.2017 dotacja celowa w kwocie 194.262 zł z przeznaczeniem:
   a) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
   b) na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.76.2017 dotacja celowa w kwocie 373.037 zł z przeznaczeniem:
  a) na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
  b) na wypłatę świadczenia wychowawczego,
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.77.2017 zmniejszono dla naszej gminy dotację o kwotę  60,01 zł na zakup podręczników szkolnych  z powodu zmiany liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do planowanej.

Załączniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33.2017 z 19.10.2017.pdf (99kB) pdf   Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33.2017 z 19.10.2017.pdf (105kB) pdf   Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 33.2017 z 19.10.2017.pdf (110kB) pdf   Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 33.2017 z 19.10.2017.pdf (127kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 października 2017, 19:03:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4959