Zarządzenie nr 23/2017Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z dnia 7 sierpnia 2017w sprawie w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki oraz wywrotów i złomów drzew stanowiących własność Gminy Boniewo

Zarządzenie nr 23/2017
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 7 sierpnia 2017


w sprawie w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki oraz wywrotów i złomów drzew stanowiących własność Gminy Boniewo


 WÓJTA GMINY  BONIEWO 
                                                           z dnia 7 sierpnia  2017r. 

 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki oraz wywrotów
 i  złomów  drzew stanowiących własność  Gminy Boniewo 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 446 ze zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:
                                                                 § 1
1.       Sprzedawcą i dysponentem drewna pozyskanego na terenie parków jest Gmina Boniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo, a Nabywcą osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który dokonał zakupu drewna.
2.       Wójt wskazuje pracownika Urzędu Gminy Boniewo odpowiedzialnego z nadzór na usuwaniem drzew w parkach oraz ich sprzedażą.
                                                                § 2
1.       Miarą sprzedaży drewna opałowego jest metr przestrzenny – tj. stos drewna o wymiarach 1,2 m (długość bala drewna)  x 1,0 m (szerokość stosu) x 1,05 m (wysokość stosu).
2.       Metr przestrzenny drewna opałowego stanowi  około 0,65 m³.
3.       Miarą drewna wielkowymiarowego okrągłego, o średnicy mierzonej bez kory w górnym (cieńszym) końcu, od 14 cm wzwyż jest m³.
4.       Każdy stos drewna oraz drewno wielkowymiarowe w dniu sprzedaży będzie posiadało swój indywidualny numer z przypisaną do niego ilości drewna podaną w m³ oraz ceną.                                              
                                         § 3
1.       Cena drewna jest wyliczana w oparciu o cennik na drewno okrągłe Nadleśnictwa Kutno obowiązując u w dniu sprzedaży drewna.
2.       Cenę drewna przyjętej w oparciu o cennik na drewno okrągłe Nadleśnictwa Kutno pomniejsza się o bonifikatę w wysokości do 30 %. Bonifikatę wprowadza się ze względu  brak możliwości składowania drewna i jego zabezpieczenia przed kradzieżą.
3.       Cena drewna jest podawana za 1m³.
4.       Podawana cena jest ceną brutto.
5.       Sprzedawane drewno opałowe dzieli się na:
- iglaste[1]  cena za 1m³ brutto z bonifikatą  - 95 zł
- liściaste twarde[2] cena za 1 m³ brutto z bonifikatą -  114 zł
- liściaste miękkie 3 cena  za 1 m 3  brutto z bonifikatą  - 75 zł
 
6.        Drewno wielkowymiarowe dzieli się na: 
- iglaste cena brutto za 1 m³ brutto z bonifikatą - 178 zł
- jesion  ( I klasa) cena brutto za 1 m³ brutto z bonifikatą  - 610 zł
- jesion (II klasa) cena brutto za 1 m³ brutto z bonifikatą   - 354 zł
- pozostałe liściaste cena brutto za 1 m³ brutto z bonifikatą  - 193 zł
                                                           § 4
1.       Sprzedaż drewna odbywa się od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy w Boniewie , ul. Szkolna 28.
2.       Odbiór drewna może nastąpić jedynie po dokonaniu zapłaty za drewno w kasie urzędu gminy. Nabywca okazuje się dowodem wpłaty za drewno przed jego załadunkiem.
3.       Wywóz drewna własnym transportem musi nastąpić w terminie do 14 dni od dnia dokonania zapłaty za zakupione drewno. Za ewentualną kradzież drewna oraz pogorszenie się jego jakości od dnia zapłaty urząd nie odpowiada.
                                                        § 5
1.       Sprzedawca i dysponent może wyrazić zgodę na usuniecie drzewa przez Nabywcę w wyjątkowych sytuacjach wynikających z zagrożenia jaki drzewo stwarza dla życia zdrowia lub mienia innych osób.
2.       Czynności usunięcia drzewa dokonuje osoba posiadająca stosowne uprawnienia na koszt i ryzyko Nabywcy.
3.       Cenę nabycia drzewa wymienionego w pkt 1 niniejszego § pomniejsza się w stosunku do cen w skazanych w punkcie 5 i 6 § 3 o kolejne 20%.
4.       Ilość drewna ocenia w przybliżeniu pracownik urzędu wskazany w pkt 2 § 1 bez konieczności układania drewna w stos.
5.       Nabywca dokonuje stosownej opłaty przed usunięciem drzewa.
                                                             § 6
     Dokonanie zapłaty za drewno jest równoznaczne z przyjęciem przez Nabywcę   niniejszego Zarządzenia.                  
                                                             § 7
Traci moc Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie zasad 
gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki oraz wywrotów i złomów drzew
stanowiących własność gminy.
                                                             § 8
Niniejsze  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy w Boniewie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Boniewo.
                                           
 

[1]             Świerk, modrzew, sosna


[2]             Dąb, jesion, klon, buk , grab, robinia akacjowa 

 3               lipa, brzoza, topola

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 sierpnia 2017, 20:03:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2251