Zarządzenie nr 22/2017Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 3 sierpnia 2017w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie

Zarządzenie nr 22/2017
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 3 sierpnia 2017


w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie

ZARZĄDZENIE NR  22 /2017
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie  powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie

Na podstawie art. 36a, ust. 6 i w związku z art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm) i § 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60,   poz. 373  z późn. zm.)
 z a r z ą d z a m, co następuje:
                                                                       § 1.
Powołuję Komisję Konkursową celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata  na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie w składzie:
1. Anna Kozłowska  - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;
2. Henryka Wojasińska -  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;
3. Urszula Wójcińska -  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;
4. Małgorzata Gontarek -  przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego;
5. Mirosława Leszczyńska -  przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego;
6. Beata Stachowiak - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego;
7. Barbara Urbańska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
8. Lilianna Świeciak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
9. Anna Waliszewska - przedstawiciel Rady Rodziców;
10. Beata  Mikołajczyk - przedstawiciel Rady Rodziców;
11. Adam  Ciesielski – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.
                                                                § 2.
Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczam Panią Annę Kozłowską.
                                                                § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie oraz w BIP Gminy Boniewie.

                                                                          Wójt Gminy Boniewo
                                                                      mgr  inż. Marek Klimkiewicz               

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 sierpnia 2017, 14:26:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2274