Zarządzenie nr 54/2016Wójt Gminy Boniewo Marek Klimiewicz z dnia 30 listopada 2016w sprawie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Boniewie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej

Zarządzenie nr 54/2016
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimiewicz
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Boniewie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnejZARZĄDZENIE NR  54 /2016
Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2016r. 
w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Boniewie środków ochrony indywidualnej oraz  odzieży roboczej.
 
Na podstawie art.33 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446, poz.1597), art. 233, 237⁶⁻¹º  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz U. 2016. poz.1666), oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje :
§1
 
Wprowadzam tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego   oraz czas ich użytkowania.
§2
 
Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
 
Dopuszcza się  zgodnie z art. 237 ⁷ § 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r.  (Dz U. z 2016, poz.1666)  używania przez pracowników, za ich zgodą, na stanowiskach pracy własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
§4
 
Na stanowiskach pracy na których dopuszcza się stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego zgodnie z art. 237⁷ § 4  Kodeksu pracy  z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz U. z 2016, poz. 1666) pracownikowi zostanie wypłacony ekwiwalent pieniężny na podstawie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia. Wartość ekwiwalentu podlega aktualizacji na podstawie obowiązujących cen.
 §5
 
Ustala się następujące zasady przydziału pracownikom środków ochrony oraz odzieży i obuwia roboczego:
1) Stanowiska pracy oraz zakres wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze określa „ Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej i obuwia roboczego” stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Pracownik używa przydzielony mu środek ochrony indywidualnej do czasu utraty przez ten środek własności ochronnych.
3) Okresy używalności odzieży i obuwia roboczego podaje  „Tabela przydziału”. Okresy używalności przydzielonej rzeczy przedłuża się odpowiednio w przypadku, gdy przerwa w wykonywaniu pracy  przez pracownika była nieprzerwana i trwała, co najmniej 1 miesiąc ( 30 dni).
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy okres używalności, przedłuża się odwrotnie proporcjonalnie do wymiaru etatu.
4)  Pracownik zobowiązany jest użytkować zakupione środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem i dbać o ich dobry stan.
 
 
 
5) Pracodawca zwraca uwagę , aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe poprzez ich pranie,  konserwację,  naprawę.
6) Pracodawca zakładu w porozumieniu  i za zgodą  podległych mu pracowników (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2016) może  dopuścić do używania przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego. Po ustaleniu listy praco                                                                                                               
wników i rodzaju  własnej odzieży, obuwia, które będą oni używać , pracodawca  sporządza stosowne wykazy (Załącznik nr 5).
7) Wysokość ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego jest ustalana, co roku według aktualnych cen i stanowi załącznik nr 3  do niniejszego zarządzenia ( aktualizowany).
8) Zakupy odzieży i środków ochronnych dokonywane przez pracownika w uzgodnieniu z pracodawcą nie mogą przekroczyć ustalonych wartości cenowych określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
9) Ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację zastaje wypłacony pracownikowi raz w roku na podstawie miesięcznego wyliczenia wartości ekwiwalentu stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Wypłacany będzie w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 
 W przypadku wykonywania pracy w okresie krótszym niż rok, ekwiwalent zostaje naliczony proporcjonalnie miesięcznie - do czasu wykonywanej pracy.
10) Wypłata ekwiwalentu  za pranie odbywa się raz do roku na podstawie  załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę  lub jej wygaśnięcia, ekwiwalent wypłaca się razem z wypłatą innych należności.
11) Przysługujące  pracownikom rzeczy podlegają ewidencji w imiennych „Kartach ewidencyjnych wyposażenia”. Przyjęte rzeczy lub pobrany ekwiwalent na zakup odpowiednich rzeczy pracownik potwierdza podpisem w jego „Karcie” stanowiącej załącznik nr 5 niniejszego zarządzenia.
 
§6
Ekwiwalent za lata 2014-2016 zostanie wypłacony zgodnie z obowiązującym aktualnie zarządzeniem.
§7
Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy w Boniewie prowadzącemu sprawy BHP i p.poż.
§8
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Zarządzenie oraz załączniki 6 Zarządzenie Boniewo.doc 30.11.2016.doc (105kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 grudnia 2016, 15:28:58)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (15 grudnia 2016, 17:11:16)
Zmieniono: zmiana załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4004