Zarządzenie nr Nr 55/2016 Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 30 listopada 2016w sprawie w sprawie powołania komisji w sprawie przydziału oraz ustalenia cen odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Boniewie

Zarządzenie nr Nr 55/2016
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie w sprawie powołania komisji w sprawie przydziału oraz ustalenia cen odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Boniewie


Zarządzenie  Nr 55/2016
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 30 listopada 2016r.
 
w sprawie powołania komisji w sprawie przydziału oraz ustalenia cen odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Boniewie
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2016r. poz.446, poz.1579)  z a r z ą d z a m , co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję  w sprawie przydziału oraz ustalenia cen odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Boniewie w następującym składzie osobowym :
 
1. Agnieszka Adryan - pomoc administracyjna- insp.ds. bhp
2. Anna Kaczmarek  -   insp. ds. Organizacyjnych i kadr
3. Iwona Witczak  - specjalista ds. obsługi rolników
 
§ 2
 
1. Zadaniem Komisji jest określenie przydziału odzieży i obuwia roboczego na poszczególne
    stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Boniewie oraz  czasu ich stosowania.
2. Komisja przeprowadza wycenę wysokości ekwiwalentu należnego za używanie na stanowisku
    pracy własnej odzieży i obuwia roboczego.
                                                                  § 3  
 
1. Na podstawie wybranych cen wypłacony zostanie ekwiwalent pieniężny za lata 2014- 2016
    dla pracowników zatrudnionych Urzędzie Gminy w Boniewie używających na zajmowanym
    stanowisku pracy własnej odzieży i obuwia roboczego.
2. W następnych latach ekwiwalent pieniężny dla pracowników zatrudnionych Urzędzie Gminy
    w  Boniewie używających na zajmowanym stanowisku pracy własnej odzieży i obuwia
    roboczego będzie wypłacony na podstawie aktualizowanych cen w danym roku.
 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy w Boniewie prowadzącemu
    sprawy BHP.
 
§ 5
   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                         
                                                                                        Wójt Gminy Boniewo
                                                                                   mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 grudnia 2016, 10:30:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3318