Zarządzenie nr 52/2016Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 30 listopada 2016w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 52/2016
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


 
ZARZĄDZENIE NR 52/2016
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 30 listopada 2016 roku
 
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
                Na podstawie art. 9g ust.2 i 91d  pkt 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1379 ze zmianami ) 
z a r z ą d z a m, co następuje.
                                                                     § 1
 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Kamili Kosteckiej - nauczyciela ubiegającego się
o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Boniewie.
                                                                    § 2
W skład Komisji, o której mowa w § 1 wchodzą następujące osoby:
1.      Anna Kozłowska – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – Przewodnicząca Komisji
2.      Wojciech Pawłowski – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3.      Małgorzata Gontarek – ekspert z listy MEN
4.      Mirosława Leszczyńska – ekspert MEN
5.      Ewa Grochowina - Dyrektor Zespołu Szkół w Boniewie
                                                                   § 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie.
                                                                   § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                          
                                                                                                        Wójt Gminy
 
                                                                                           mgr inż. Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 listopada 2016, 15:01:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3303