Zarządzenie nr 43/2016Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 30 września 2016w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 43/2016
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 30 września 2016


w sprawie w sprawie zmiany budżetu


        ZARZĄDZENIE NR 43/2016         
WÓJTA GMINY BONIEWO
         z dnia 30 września 2016 roku
 
w sprawie zmiany budżetu
 
      Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890 /, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2013 r., poz.885 zm. poz.938 i  poz. 1646; z roku 2014 poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz 1877, z roku 2015  poz. 238  poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890 i poz. 2150; z 2016 roku poz. 195, poz. 1257, poz. 1454/ oraz §14 pkt 3 Uchwały Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016.
 Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1
 
W Uchwale Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 12 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XI/81/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem nr 21/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 28/20016 Wójta Gminy Boniewo, Uchwałą Nr XII/93/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 sierpnia 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 14.685.505,56 zł zwiększa się do kwoty 14.696.246,56 zł ;
     zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 14.152.915,56 zł zwiększa się do kwoty 14.163.656,56 zł ;
    zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia .   
4. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.                    
 
§ 2
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
UZASADNIENIE:
 
Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 10.741 zł z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zgodnie z otrzymanymi decyzjami:
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.68.2016 dotacja w kwocie 606 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz dotacja w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania  ''Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- decyzja nr WFB.I.3120.3.71.2016 dotacja w kwocie 765 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.70.2016  Wojewoda Kujawsko - Pomorski zmniejszył dla naszej gminy dotacje o kwotę 630 zł w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
Również przeniesiono środki w dziale i rozdziale pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
 
  Załącznik nr 1 dalej (85kB) pdf
  Załącznik nr 2 dalej (94kB) pdf
  Załącznik nr 3 dalej (108kB) pdf
  Załącznik nr 4 dalej (125kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 października 2016, 15:13:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3239