Zarządzenie nr 41/2016Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 23 września 2016w sprawie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 41/2016
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 23 września 2016


w sprawie w sprawie zmiany budżetu


          ZARZĄDZENIE NR 41/2016        
WÓJTA GMINY BONIEWO
         z dnia 23 września 2016 roku
 
w sprawie zmiany budżetu
 
      Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890 /, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2013 r., poz.885 zm. poz.938 i  poz. 1646; z roku 2014 poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz 1877, z roku 2015  poz. 238  poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890 i poz. 2150/  oraz § 14 pkt 3 Uchwały Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016.
 Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1
 
W Uchwale Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 12 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XI/81/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem nr 21/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 28/20016 Wójta Gminy Boniewo, Uchwałą Nr XII/93/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 14.211.145,08 zł zwiększa się do kwoty 14.685.505,56 zł ;
     zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 13.678.555,08 zł zwiększa się do kwoty 14.152.915,56 zł ;
    zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia    
5. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 5do niniejszego Zarządzenia.                    
 
§ 2
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
UZASADNIENIE:
 
Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększył sie o kwotę 474.360,48 zł:              1) z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zgodnie z otrzymanymi decyzjami:
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.56.2016 dotacja w kwocie 3.768 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunek oraz zmniejszono 1.523 zł w administracji publicznej w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich
- decyzja nr WFB.I.3120.3.60.2016 dotacja w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 oraz dotacja w kwocie 1137 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku,
- decyzja Nr WFB.I.3120.3.63.2016 dotacja w kwocie 29,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny,
- decyzja nr WFB.I.3120.3.65.2016 dotacja w kwocie 77.202 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, dotacja w kwocie 367.911 zł z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dotacja w kwocie 7.436 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2) z tytułu dotacji w kwocie 3.400 zł z Powiatu Włocławskiego z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Boniewo.
Również przeniesiono środki w dziale i rozdziale pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
 
    Załącznik nr 1 dalej (99kB) pdf
    Załącznik nr 2 dalej (101kB) pdf
    Załącznik nr 3  dalej (108kB) pdf
    Załącznik nr 4  dalej (108kB) pdf
    Załącznik nr 5 dalej (125kB) pdf

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 września 2016, 11:56:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3382