Zarządzenie nr 26/2016Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczz dnia 18 maja 2016w sprawie w sprawie: powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na lata 2016-2020

Zarządzenie nr 26/2016
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 18 maja 2016


w sprawie w sprawie: powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na lata 2016-2020


 
ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY BONIEWO
Nr 26/2016
z dnia 18 maja 2016   roku
 
w sprawie: powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 na lata 2016-2020
 
 Na podstawie art.6 ust.2  art.7 ustawy z dnia 21 stycznia 1988 roku o Radzie ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ( Dz.U.Nr 2,poz.2 z póź. zm.) oraz § 6 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 roku w sprawie organizacji, trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony walk i męczeństwa ( Dz.U.Nr 22,poz.154), zarządza się co następuje:
 
§  1
 
Powołuję Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  w następującym składzie:
 
1.Marek Klimkiewicz                                                      przewodniczący Wójt Gminy Boniewo
 
2.Ewa Grochowina                                                          z-ca przewodniczącego
  Dyrektor Zespołu Szkół  w Boniewie
 
3. Zdzisława Bywalska                                                                                                         sekretarz
 pracownik Urzędu Gminy Boniewo
 
4.Tadeusz Dębek                                                          członek
 Sekretarz Związku Kombatantów
 i Byłych Więźniów Politycznych
 Rzeczpospolitej Polskiej
 
5. Ks.  Mirosław Michalak                                                członek
Proboszcz Parafii Boniewo
 
6. Anna Kozłowska                                                       członek
   Sekretarz Urzędu Gminy Boniewo
 
7. Zbigniew Łuczak  
z- ca Dyrektora Zespołu Szkół w Boniewie                                                                                  członek
 
8. Adam Ciesielski
Przewodniczący Rady Gminy Boniewo                               członek
 
9.Halina Kucharska
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
                                                                                  członek                                                            
 
 
§  2
 
Zatwierdzam organizację i tryb działania Komitetu określony  w Regulaminie  stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§  3
 
Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu zapewnia w ramach posiadanych środków i etatów Wójt gminy.
 
 
§  4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
 
§  5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
§  6
 
Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 35/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku  
 
 
  pełen teks z regulaminem  dalej (50kB) word
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 lipca 2016, 11:59:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1580