Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z dnia 4 listopada 2015w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiącej mienie Gminy Boniewo

Zarządzenie nr 48/2015
Wójta Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 4 listopada 2015


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiącej mienie Gminy Boniewo


ZARZĄDZENIE NR 48/2015
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 04 listopada 2015 r.
 
w sprawie : obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiącej mienie Gminy Boniewo
 
        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) zarządza się, co następuje :
§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż  naczepy asenizacyjnej o numerze fabrycznym 177,  wyprodukowanej w roku 1977, typ: 527/1 o pojemności 4000 litrów.
§ 2. Ruchomość można obejrzeć w dniu 13.11.2015 r. w godz. od 7.15 do 15.00.
po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu : Jan Modrzejewski tel. 516168022.
§ 3. Sprzedaż  naczepy nastąpi w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Pierwszy przetarg w dniu 25.06.2015 r. i drugi w dniu 24.08.2015 r. zakończony wynikiem negatywnym.
§ 4. Cenę wywoławczą naczepy w trzecim przetargu ustala się na kwotę 3.470 zł słownie :         trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych.
§ 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 9.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie ul. Szkolna 28, pok. nr 6,
§ 6. Ogłoszenie o sprzedaży  naczepy zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,   na stronie internetowej Gminy Boniewo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Boniewie.                                                                                                                                                                      § 7. Ustala się następujące warunki sprzedaży  naczepy asenizacyjnej:
1/ przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium na konto BS Lubraniec O/Boniewo 90 95591030 0007 0263 2000 0001 w terminie do dnia  13.11.2015 r. do godz. 15.00 w wysokości  347,00 zł.                                  
Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na w/w rachunku bankowym. Wadium złożone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet zakupu ruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.
2/ oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem :” Oferta na zakup naczepy
asenizacyjnej”.
Oferta powinna zawierać :
a/ imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę nabywcy
b/ oferowaną cenę
c/ oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
§ 7. Pisemne oferty cenowe wraz z kserokopią wpłaty wadium należy składać w terminie do
dnia 16 listopada 2015 r. do godz.  9.00 w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, pok. 6.
§ 8. 1. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komisji :
a/ osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość( dowód osobisty lub paszport)
b/ osoby prawne – aktualny odpis KRS( dla podmiotów tam zarejestrowanych) bądź inny dokument wykazujący umocnienie do działania danej osoby w imieniu osoby prawnej, a w przypadku pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez organ uprawniony do reprezentacji
c/ pełnomocnicy osób fizycznych- pełnomocnictwo w formie pisemnej.
2. Nie przedłożenie dokumentów wymienionych w ust. 1 skutkować  będzie niedopuszczeniem
    do przetargu.                                                                                                                                                                                                          
§ 9. O wyborze ofert y będzie decydować najwyższa zaoferowana cena ( w przypadku gdy dwóch
lub więcej oferentów zaproponuje taką samą cenę przeprowadzi licytację z ich udziałem. 
Wysokość postąpienia  ustala się na kwotę 100 zł. Jeśli oferenci będą obecni w dniu otwarcia
ofert licytacja odbędzie się w tym samym dniu. W pozostałym przypadku Sprzedający
zawiadomi pisemnie oferentów o terminie licytacji.
 
§ 10. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni od dnia zamknięcia 
przetargu.
§ 11. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży ruchomości stanowi protokół z przetargu.
§ 12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia                       
i zawarciu pisemnej umowy sprzedaży.
§ 13. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy    sprzedaży.
§ 14. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.
§ 15. Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji w składzie :
          1/ przewodniczący Komisji – Renata Pawłowska
          2/ członek Komisji – Anna Grunt
          3/ członek Komisji  - Aleksandra Woźniak
          4/ członek komisji   - Anna Kozłowska
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
§ 17. Zarządzenie podlega podaniu do Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo.
 
 
  OGŁOSZENIE pobierz (3013kB) plik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 listopada 2015, 14:22:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2239