Zarządzenie nr 24/2015 Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z dnia 16 czerwca 2015w sprawie w sprawie sprzedaży ruchomości stanowiących mienie Gminy Boniewo

Zarządzenie nr 24/2015
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 16 czerwca 2015


w sprawie w sprawie sprzedaży ruchomości stanowiących mienie Gminy Boniewo


ZARZĄDZENIE NR 24/2015
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia  16 czerwca 2015 r.
 
w sprawie sprzedaży ruchomości stanowiących mienie Gminy Boniewo
 
        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) zarządza się, co następuje :
§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż ciągnika rolniczego o numerze fabrycznym : VIN 18101P, wyprodukowanym w 1993 roku , marka pojazdu : BIAŁORUŚ ,  typ pojazdu : MTZ82 z kabiną   i pługiem do odśnieżania oraz naczepy asenizacyjnej o numerze fabrycznym 177,  wyprodukowanym w roku 1977, typ: 527/1 o pojemności 4000 litrów.
Każda z wymienionych ruchomości może być odrębnym przedmiotem sprzedaży.
§ 2. Ruchomości można obejrzeć w dniu 24.06.2015 r. w godz. od 7.15 do 15.00.
po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu : Jan Modrzejewski tel. 516168022.
§ 3. Sprzedaż ciągnika i naczepy nastąpi w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
§ 4. Cenę wywoławczą ciągnika ustala się na kwotę 19.500 zł słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych, cenę wywoławczą naczepy ustala się na 4.800 zł słownie : cztery tysiące osiemset
złotych.
§ 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 9.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie ul. Szkolna 28, pok. nr 6,
§ 6. Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika i naczepy zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Boniewo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie.                                                                                                                                                                    
 § 7. Ustala się następujące warunki sprzedaży ciągnika i naczepy:
1/ przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium na konto BS Lubraniec O/Boniewo 90 95591030 0007 0263 2000 0001 w terminie do dnia  24.06.2015 r.do godz.
15 .00  w wysokości :
1.      ciągnik – 1950 zł
2.      naczepa -   480 zł
Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na w/w rachunku bankowym. Wadium złożone przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet zakupu pojazdu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.
2/ oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem :” Oferta na zakup-............  wymienić nazwę ruchomości).
Oferta powinna zawierać :
a/ imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę nabywcy
b/ oferowaną cenę( odrębną na każdą z ruchomości )
c/ oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
§ 7. Pisemne oferty cenowe wraz z kserokopią wpłaty wadium należy składać w terminie do
      dnia 25 czerwca 2015 r. do godz.  9.00 w Urzędzie Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, pok. 6.
§ 8. 1. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komisji :
a/ osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość( dowód osobisty lub paszport)
b/ osoby prawne – aktualny odpis KRS( dla podmiotów tam zarejestrowanych) bądź inny dokument wykazujący umocnienie do działania danej osoby w imieniu osoby prawnej, a w przypadku pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez organ uprawniony do reprezentacji
c/ pełnomocnicy osób fizycznych- pełnomocnictwo w formie pisemnej.
2. Nie przedłożenie dokumentów wymienionych w ust. 1 skutkować  będzie nie dopuszczeniem
    do przetargu.                                                                                                                      
§ 9. O wyborze ofert y będzie decydować najwyższa zaoferowana cena ( w przypadku gdy dwóch lub więcej oferentów zaproponuje taką samą cenę przeprowadzi licytację z ich udziałem. Wysokość postąpienia  ustala się na kwotę 100 zł. Jeśli oferenci będą obecni w dniu otwarcia ofert licytacja odbędzie się w tym samym dniu. W pozostałym przypadku Sprzedający zawiadomi pisemnie oferentów o terminie licytacji.
§ 10. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni od dnia zamknięcia  przetargu.
§ 11. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży ruchomości stanowi protokół z przetargu.
§ 12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia  i zawarciu pisemnej umowy sprzedaży.
§ 13. Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.
§ 14. Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.
§ 15. Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji w składzie :
1/ przewodniczący Komisji – Renata Pawłowska
2/ członek Komisji – Anna Grunt
3/ członek Komisji  - Aleksandra Woźniak
§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
§ 17. Zarządzenie podlega podaniu do Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo.
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 czerwca 2015, 10:55:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3547