Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewiczaz dnia 23 października 2014w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Zarządzenie nr 43/2014
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 23 października 2014


w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.


  ZARZĄDZENIE Nr 43/2014
 Wójta Gminy Boniewo
z dnia 23 października 2014 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy  Boniewo przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.
 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pożn. zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102,  poz.651  z późn. zm.)
 
zarządzam :
 
§ 1.
 
Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Boniewo wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
 Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega  wywieszeniu na okres 21 dni   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, opublikowanie        w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 listopada 2014, 22:54:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5150